Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ombygning og udvidelse af Blåhøj Biogas, Blåhøj Energiselskab

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ombygning og udvidelse af Blåhøj Biogas, Blåhøj Energiselskab, Sdr. Ommevej 38, 7330 Brande – Kommuneplantillæg nr. 10, Lokalplan nr. 366 samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport

Blåhøj Energiselskab, Sdr. Ommevej 38, 7330 Brande har ønske om at modernisere Blåhøj Biogasanlæg for at tilpasse anlægget til et nutidigt marked for biomasser, og optimere gasproduktionen i forhold her til, samt at renovere og modernisere ikke tidssvarende anlægsdele.

Idéindkaldelsen er udarbejdet med henblik på, at lade offentligheden og berørte myndigheder være medvirkende i planlægningsprocessen og ved afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Den ønskede ombygning og udvidelse kan ikke rummes inden for det gældende plangrundlag.  Derfor udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, en ny lokalplan og en miljørapport af plangrundlaget. Der skal desuden udarbejdes en miljøkonsekvensrapport med en vurdering af det konkrete projekts virkninger på miljøet. Rapporten skal blandt andet redegøre for, hvordan eventuelle miljøpåvirkninger kan afværges, og hvorledes overholdelse af eventuelle miljøkrav til anlægget kan overvåges. Miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten vil blive udarbejdet som en samlet rapport.

Det videre forløb
Idéfasen er den første af to offentlige høringer om planlægningen for projektet.

Indkomne forslag og ideer fra idéfasen vil indgå i det videre planlægningsarbejde og præsenteres for politikerne senest i forbindelse med behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport og miljøkonsekvensvurdering.

Planforslagene samt miljø- og miljøkonsekvensrapporten sendes efter politisk behandling i en 8 ugers offentlig høringsfase, hvor der vil blive mulighed for at kommentere forslag til planerne samt miljørapport og miljøkonsekvensvurdering. Bidragene fra offentligheden vil indgå i den endelige behandling af planforslagene samt eventuelle tillæg til miljørapport og miljøkonsekvensvurdering. Resultatet fra offentlighedsfasen samles i en sammenfattende redegørelse. Denne indgår som en del af den politiske afgørelse om vedtagelse af planerne og udstedelse af (VVM)-tilladelse til ombygning og udvidelse af anlægget.

Idéindkaldelsen er i offentlig høring fra den 7. februar 2019 til den 28. februar 2019.

Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning og i miljøkonsekvensrapporten, skal være modtaget hos Ikast-Brande Kommune senest den 28. februar 2019.

Link til ideindkaldelsen

Bemærkningerne mærket med "Blåhøj Biogas" skal være skriftlige og sendes til:  E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 
eller som brev til:
Ikast-Brande Kommune,
Planafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.