Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engebækvej 26 - ansøgning om miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen i forbindelse med en udvidelse af kvægproduktionen på Engebækvej 26, 7330 Brande.

Projektet omfatter tilladelse til etablering af produktionsarealer i nyetableret malkecenter, i tidligere halmlade, samt tilladelse til dybstrøelsesafsnit i del af ældre kvægstald, hvor der hidtil har været bindestald.

Endeligt ansøges der om etablering af ny foderlade, silo til strøsand samt udvidelse af plansiloerne.

I godkendelsen fra 2017 blev der givet tilladelse til byggeri af ny kostald, etablering af ny gyllebeholder, samt udvidelse af møddingspladsen. Tilladelser der er gældende, men endnu ikke er udnyttet.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16 a i Husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling. Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt pr. e-mail til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, eller med brev til:
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande,
så de er kommunen i hænde senest 22. februar2019.
Eventuelle forslag og bemærkninger bedes mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-9-19.

På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.

Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).

Link til ansøgning

Link til miljøkonsekvensrapport

Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte miljømedarbejder Kristian Andreassen på telefon 99603373 eller pr. mail på krand@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.