Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Teglgårdsvej 25 - ansøgning om miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en udvidelse af kvægproduktionen på Teglgårdsvej 25, 7441 Bording.

Ansøger søger om en ny miljøgodkendelse efter "stipladsmodellen", for at opnå mere fleksibilitet inden for dyretypen kvæg, som ikke er muligt efter den nugældende miljøgodkendelse. Samtidig søges der om etablering af to mindre tilbygninger til eksisterende stald, samt etablering af et vintermotionsareal til køerne. Derudover øges produktionsarealet i de eksisterende stalde. Alt i alt ønskes husdyrbrugets produktionsareal udvidet fra 6.043 m2 til 8.183 m2.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16 a i Husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger
kan inddrages i sagsbehandlingen. 

Ideer, forslag og synspunkter
Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling. Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt pr. email til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk,
eller med brev til
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Sjællandsgade 6,
7430 Ikast,
att. Lis Paakjær, så de er kommunen i hænde senest onsdag den 18. december 2019. Eventuelle forslag og bemærkninger bedes mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-34-19.

På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.
Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist.


Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration
(DMA). Link til ansøgningsmaterialet -  ansøgningsskema nr. 215194 og miljøkonsekvensrapport 

Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte miljømedarbejder Lis Paakjær på telefon 9960 3376 eller pr. mail på lipaa@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.