Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Munklindevej 3 og 8 - miljøtilladelse af svinebruget

Afgørelse om miljøgodkendelse af svinebruget, Munklindevej 3 og 8, 7441 Bording

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven, til husdyrbruget, Munklindevej 3 og 8, 7441 Bording. Projektet omhandler en ny miljøgodkendelse efter "stipladsmodellen", for at opnå den fleksibilitet, der ligger i den nye ordning. Der sker ingen produktionsmæssige ændringer på ejendommen, og der opføres ikke nye bygninger. Der vil fortsat være svineproduktion på Munklindevej 3, 7441 Bording og et mindre hestehold på Munklindevej 8, 7441 Bording.

Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest 27. maj 2019.

Følgende kan klage:
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk . Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .

Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog gælder der, at såfremt projektet indeholder byggeri, som ikke ligger i tilknytning til det eksisterende, må tilladelsen ikke påbegyndes udnyttet i klageperioden, og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen.

En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 3376 eller mail: lipaa@ikast-brande.dk

Link til afgørelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.