Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 383, Boligområde, Kongevejen, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 383 afgrænsning

 

Forslag til tillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 383 for Boligområde, Kongevejen, Ikast

Den 8. april 2019 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 17. april 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 17. april til og med den 29. maj 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 29 her

Du kan se forslag til lokalplan nr. 383 her

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 29 er, at udlægge hele planområdet til boligområde. De to eksisterende kommuneplanrammeområder i planområdet bliver samlet til ét nyt rammeområde med delvist nye bestemmelser. Der gives bl.a. mulighed for etageboliger i hele planområdet.

Tillægget ændrer plangrundlaget til et blandet boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter opført i højst 2,5 etager.

Formålet med Lokalplan nr. 382 er, blandt andet at sikre, at skygge- og indkigsgener reduceres, ved at fastlægge byggelinjer mod naboskel. Dermed sikrer lokalplanen, at det er muligt at fortætte området samtidig med, at der tages hensyn til eksisterende beboere i området.

Der gives mulighed for øget bygningshøjde og højere bebyggelsesprocent. Lokalplanens eksisterende mulighed for at etablere butik ud mod Kirkegade udgår af planen, men den eksisterende butik kan fortsætte sin lovlige anvendelse, da lokalplaner ikke regulerer eksisterende lovlig anvendelse.

Når Lokalplan nr. 383 bliver endeligt vedtaget bliver den gældende lokalplan nr. 70. aflyst i sin helhed.

Miljøvurdering Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Ud fra en samlet vurdering af planforslagenes påvirkninger ved en realisering vurderes det, at ændringen af anvendelsen til et blandet boligområde ikke øger miljøpåvirkningen i forhold itl den eksisterende anvendelse i planområdet.

Dette vurderes på baggrund af, at området allerede i dag er et udbygget byområde.

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning Vest i Ikast.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 29. maj 2019. HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.