Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lægdsgårdsvej 6 – Tilladelse til at indvinde grundvand

Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast - Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 38.400 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 85.1128 på ovenstående adresse.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. september 2018 er er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Link til tilladelsen


Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

Klagevejledning 
Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klage over screeningsafgørelsen 
Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 287 af 16-04-2018), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klage over tilladelsen 
Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:

Gå på  www.naevneneshus.dk.

Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. 
Du skal logge ind med NemId.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber den 17. oktober 2018.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over screeningsafgørelsen/tilladelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.