Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Herningvej 38 - tilladelse til at indvinde nedsivning af overfladevand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde nedsivning af overfladevand på adressen Herningvej 38, 7330 Brande.

Tilladelsen er offentliggjort den 4. oktober 2018

Tilladelsen til nedsivning meddeles i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 3. september 2018, samt § 36 i Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12. december 2017. Tilladelse til overløbshændelse gives i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

Link til tilladelsen
Link til miljøvurdering

Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan i henhold § 91 og § 98 i Miljøbeskyttelseslovens og § 49, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, og skal være indgivet til klageportalen inden den 1. november 2018.
 
Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreningen og organisationer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder en link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og derefter følger vejledningen på siden.
 
På samme side kan du også læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk område, Centerparken 1, 7330 Brande. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.