Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lupintoften og Bakkegårdsparken - Nedlæggelse af stiareal

Ikast-Brande Kommune ønsker at nedlægge sti-arealet i mellem Lupintoften og Bakkegårdspar-ken i Ikast.

Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt den planlagte nedlæggelse på mødet den 27. februar 2018.

Du kan se stiarealet på kortet.
Stiarealet har ikke siden 1999 været tilgængeligt som stiareal. Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget henvendelser vedrørende genåbning af stiarealet. På den baggrund vurderer Teknisk Område, at stiarealet ikke er nødvendigt for at afvikle færdslen i området.

Høringen 
Fristen for indsigelser er fredag den 23. marts 2018.
Eventuelle kommentarer eller indsigelser sender du til: jechr@ikast-Brande.dk.  

Billedet viser en skitse over Bakkegaardsparken Nedlaeggelse Af Sti

Lovgrundlag
Det er bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 1234 af 04-11-2015, §§ 71-78 der fastsætter reglerne for nedlæggelse af et areal på en privat fællesvej. Bestemmelserne finder også anvendelse på private fællesstier. Dette fremgår af lovens § 2, stk. 2.

En privatfællesti må ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette fremgår af privatvejslovens § 71. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til en privat fællessti fremtidige status, dette er der givet hjemmel til i § 72. Stien kan kun nedlægges, hvis stien ikke tjener som eneste adgangsvej for en ejendom § 72, stk. 2.

Da der er tale om et stiareal, der praktisk er nedlagt, så vurderer Teknisk Område, at der er tale om få kendte grundejere, der har interesse i sagen. Procedure reglerne i § 73 kan dermed fraviges. I stedet kan bestemmelserne fra § 74 anvendes, heri kræves der kun 3 ugers høring, hvor grundejerne kan komme med indsigelser og ændringsforslag.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.