Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søbrinken 10 - landzonetilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af to boliggrunde fra matr. nr. 4-p Ejstrup by, Ejstrup, Søbrinken 10, 7361 Ejstrup

Ikast-Brande Kommune/Teknik- og Miljøudvalget har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Lovbekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) (med senere ændringer). Projektet omfatter udstykning af to boliggrunde, som ligger i landzone og vil få udkørsel til Ågade

Der kan efter kapitel 14 i Planloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire  uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest fredag den 1. juni 2018.

En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet.

Følgende kan klage:
Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter Lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage behandles af Planklagenævnet. Klager skal indsende sin klage via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau - beløbet indeks reguleres den 1. januar hvert år). Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet - betaling sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Indbetales gebyret ikke inden den fastsatte frist, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.
Planklagenævnet kan desuden beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret - for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent.

Ifølge § 62 i Planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Link:  
Afgørelsen 
Oversigtskort

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.