Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Smedebækvej 43 – DGU-nr. 96.1382 - Tilladelse til at indvinde grundvand

Smedebækvej 43, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 20.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1382.

Tilladelsen er offentliggjort den 29. juni 2018 er er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Link til tilladelsen


Ikast-Brande Kommune har lavet en VVM-screening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.


Klagevejledning

Det er muligt at klage over VVM-afgørelsen og/eller tilladelsen.

Klage over VVM-afgørelsen
Alle kan klage over VVM-afgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1529 af 23-11-2015), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klage over tilladelsen
Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen (§ 80 i "Lov om vandforsyning mv.", LBK nr. 125 af 26-01-2017).

Hvis du vil klage over VVM-afgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:    
Gå på nmkn.dk .
Under overskriften "Klageportalen" vælger du "Link via borger.dk" (som privatperson) eller "Link via virk.dk" (som virksomhed).
Log herefter på med NemId og følg vejledningen på skærmen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.


Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.  

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen.    
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over VVM-afgørelsen/tilladelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.