Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gedhusvej 12 - Miljøgodkendelse

Afgørelse om miljøgodkendelse af kvægbruget, Gedhusvej 12, 7441 Bording

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Gedhusvej 12, 7441 Bording. Projektet omhandler En udvidelse af produktionsarealet fra 3.600 m2 til 6.247 m2. En del af den ansøgte udvidelse er allerede foretaget, da en tidligere foderlade er blevet inddraget som ungdyrstald, inklusiv et nyt udendørs areal, lige som der er etableret udendørs areal i forbindelse med den oprindelige/eksisterende ungdyrstald. Desuden er staldgulvet i ungdyrstalden renoveret fra bindestald og spaltegulvbokse til sengebåsestald. Der ud over omhandler projektet etablering af en ny kostald med udendørs foderbord, parallelt med den eksisterende kostald (i forlængelse af eksisterende malkestald).
Endelig etableres der en fast plads langs den eksisterende kostald, til nye kalvehytter, og ensilagepladsen udvides.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest onsdag den 2. januar 2019.

Følgende kan klage:
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kg. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere
betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .
Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.
 
En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 76 eller mail: lipaa@ikast-brande.dk.
 
Klik her for at se afgørelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.