Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 378 for Boliger, Bredgade, Bording

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplanafgrænsning 378

Forslag til tillæg nr. 25 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 378 for Boliger, Bredgade, Bording

Den 17. december 2018 har Ikast-Brande Byråd vedtaget ovenstående planforslag. Forslagene er offentliggjort den 21. december 2018.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 21. december 2018 til og med den 25. januar 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 25 her

Du kan se forslag til lokalplan nr. 378 her


Formålet med tillæg nr. 25 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at ændre plangrundlaget for et mindre område i Bording. Den generelle anvendelse bliver ændret fra Blandet bolig og erhverv til Boligområde, og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver ændret fra 50% til 65%. Derved kan de eksisterende bygninger udnyttes fuldt ud.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen. 

Formålet med lokalplan nr. 378 er at give mulighed for at opføre boliger på den ejendom, der huser den tidligere Bording Købmandsgård. Det bliver bl.a. muligt at etablere etagelejligheder i de eksisterende bygninger. Lokalplanen giver ud over etagebyggeri også mulighed for i stedet at opføre tæt-lav og åben-lav boligbyggeri i planområdet. Lokalplanen fastlægger bebyggelsens omfang, udseende og placering samt adgangsforhold og parkering.

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af en lokalplan. 

 

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Den ændrede anvendelse af planområdet, vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet, da erhvervsmuligheden fjernes fra planområdet. Området omdannes fra en anvendelse til "Blandet bolig og erhverv" til "Boligområde" med en lidt højere bebyggelsesprocent.

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 25. januar 2018.


Retsvirkninger

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.
 

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Christina Kjær Larsen
Planlægger
E-mail: chkla@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3313

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.