Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engebækvej 26 - Ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbruget

Ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en udvidelse af kvægproduktionen på Engebækvej 26.

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en udvidelse af kvægproduktionen på Engebækvej 26, 7330 Brande. Dyreholdet ønskes ændret fra ca. 635 til ca. 1.160 dyreenheder i kvæg. Herudover er der blandt andet følgende bygningsmæssige ændringer:

  • Der bygges en ny kostald på ca. 4.000 m2
  • Der bygges en ny gyllebeholder på 4.500 m3 - lige øst for den nye kostald
  • Møddingspladsens areal fordobles og bliver samlet ca. 400 m2
  • Et eksisterende maskinhus nedrives.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i denne størrelse er omfattet af reglerne om obligatorisk vurdering af virkninger på miljøet. Det betyder blandt andet, at offentligheden skal inddrages tidligt og effektivt i beslutningsprocessen, således at eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

I miljøgodkendelsen vil der blive redegjort for, hvordan projektet eventuelt vil kunne påvirke grundvand, vandløb, søer og fjorde, følsomme naturtyper, samt om udvidelsen vil være til væsentlig gene for omkringboende i form af lugt, støv, støj, lys og trafik.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling.

Eventuelle forslag, ideer og synspunkter
bedes sendt til:
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande,
eller pr. e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, så de er kommunen i hænde senest fredag den 29. september 2017. Eventuelle forslag m.v. bedes mærket med sags ID: 2017/14745.

På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, med seks ugers kommentarfrist, når kommunen har udarbejdet et udkast. Naboer og sagsparter bliver ved brev orienteret, når udkastet foreligger. Når kommunen, efter høringsperioden på seks uger, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelsen, vil denne blive offentliggjort med fire ugers klagefrist.

Ansøgningsmaterialet 
Ansøgning 
Bilag til ansøgning

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.