Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fredborgvej 20 - tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbruget, Fredborgvej 20, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelse efter § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesloven) i forbindelse med en ønsket udvidelse på husdyrbruget, Fredborgvej 20, 7330 Brande.

Svinebesætningen ønskes ændret fra 1.100 årssøer, 36.000 smågrise (7,3 - 32 kg) og 800 slagte-svin (32 - 107 kg) til 1.125 årssøer, 41.000 smågrise (7,0 - 32 kg) og 800 slagtesvin (32 - 107 kg), svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 441,6 DE til 473,6 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der etableres en tilbygning til en ny polteafdeling. Tilbygningen bliver på ca. 1.000 m2 og placeres syd for den nuværende klimastald. Der søges også om at nedrive nogle gamle bygninger for i stedet at opføre en ny servicebygning/kontor/forrum samt planlager til korn - i alt ca. 1.250 m2 bebyggelse. Endelig etableres der en ny fortank ved siden af en eksisterende fortank.

Kommunens afgørelse begrundes blandt andet med, at husdyrbruget - ved overholdelse af de til enhver tid gældende, generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supple-rende vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen - vurderes at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet. Ikast-Brande Kommune vurderer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Klage
Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest fredag den 28. juli 2017.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Følgende kan klage:
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven.

En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives til den myn-dighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, som fin-des på www.borger.dk og www.virk.dk ), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end tre uger eftermodtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevarekla-genævnet, såfremt afgørelsen fastholdes. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klagepor-talen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau - beløbet indeks reguleres den 1. januar hvert år). Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Indbetales gebyret ikke inden den fastsatte frist, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger mellem afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin kla-ge tilbage før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret - for ek-sempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudast i partshøring.

Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventu-elt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 76.

Link til afgørelsen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.