Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brandevej 64 - revurdering af miljøgodkendelse

Brandevej 64, 7361 Ejstrupholm - revurdering af miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget. Afgørelsen er truffet efter § 39, jævnfør § 41, i Lovbekendtgørelse af lov om mil-jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesloven). Den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat gældende, for så vidt angår de dele af den, som ikke ændres via påbuddene i afgørelsen om revurdering.

En kopi af revurderingen kan ses her.

Klagevejledning
Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. lagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest mandag den 28. august 2017.

En eventuel klage over et påbud efter § 39 i Husdyrgodkendelsesloven har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Følgende kan klage:
Adressaten for afgørelsen, miljø- og fødevareministeren samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven.

En eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal indsende sin klage via Klageportalen, som findes på En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed sna-rest og som udgangspunkt ikke senere end tre uger eftermodtagelsen af klagen videresender den-ne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres alt ef-ter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau - beløbet indeks reguleres den 1. januar hvert år). Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Indbetales gebyret ikke inden den fastsatte frist, afvises klagen.
 
Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger mellem afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret - for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.