Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2015

Kommunens årsregnskab for 2015 blev godkendt af byrådet den 18. april 2016 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Årsberetning og regnskab er delt i 2 bind og kan hentes her:

 

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2015 opgøres således

 

 (fortegn: + =udgift, - =indtægt)

Oprindelig Budget 2015

Korrigeret Budget 2015

Regnskab 2015

I hele tusinder

 

 

 

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Skatter

-1.662.702

-1.661.594

-1.661.726

Tilskud og udligning

-707.350

-704.237

-706.358

Indtægter i alt

-2.370.052

-2.365.831

-2.368.085

 

 

 

 

Driftsudgifter, (ekskl.forsynings- virksomhed)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

696.212

734.784

728.204

Kultur- og Fritidsudvalget

55.587

60.519

55.501

Arbejdsmarkedsudvalget

548.240

549.143

543.143

Sundheds- og Omsorgsudvalget

624.405

646.053

618.880

Erhvervskontaktudvalget

6.206

10.587

6.603

Økonomi- og Planudvalget

275.742

314.348

231.582

Beredskabskommission

10.433

10.824

11.016

Teknik- og Miljøudvalget

99.823

102.160

88.515

Driftsudgifter i alt

2.316.648

2.428.418

2.283.444

Driftsresultat før finansiering

-53.404

62.587

-84.641

Renter mv.

9.901

5.609

6.029

Resultat af ordinær driftsvirk- somhed

-43.503

68.196

-78.612

 

 

 

 

Anlægsudgifter (ekskl. forsy-ningsvirksomhed)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

8.125

20.755

13.840

Kultur- og Fritidsudvalget

7.425

12.116

5.069

Sundheds- og Omsorgsudvalget

10.750

33.940

2.440

Erhvervskontaktudvalget

1.000

1.000

0

Økonomi- og Planudvalget

23.615

-327

851

Teknik- og Miljøudvalget

23.935

33.009

10.863

Anlægsudgifter i alt

74.850

100.493

33.062

Jordforsyning

 

 

 

Salg af jord

-15.799

-86.834

-9.033

Køb af jord inkl. byggemodning

15.191

88.959

5.380

Jordforsyning i alt

-608

2.125

-3.653

Resultat af det skattefinansierede område

30.739

170.814

-49.203

Forsyningsvirksomheder

 

 

 

Drift (indtægter - udgifter)

-2.232

-2.216

-4.919

Anlæg (indtægter - udgifter)

4.000

7.502

2.689

Resultat af forsyningsvirksomhed

1.768

5.286

-2.229

Resultat i alt

32.507

176.100

-51.433

 

 

Regnskabsresultatet 2015

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2015 et overskud på 78,6 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 68,2 mio.kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 43,5 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet er 35,1 mio.kr. bedre end det oprindelige budget.

Årsagerne til en væsentlig del af mindreforbruget er, at der kun viste sig et begrænset behov for at anvende midler fra usikkerhedspuljen og puljen til finansiering af mindre driftsoverførsler. På Arbejdsmarkeds­udvalgets område kan der ligeledes konstateres et mindreforbrug, særligt vedr. dagpenge til forsikrede ledige.

Driftsoverførslerne er lidt mindre end sidste år. Der søges overført 109,3 mio.kr. i år mod 117,3 mio.kr. sidste år. Det vil altså sige, at - samlet set - har vores afdelinger og institutioner brugt 8 mio.kr. af de opsparede midler fra tidligere år i 2015.

Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jord­forsyningen overføres der 68,2 mio.kr. og på forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 5,2 mio.kr. Stigningen i anlægsoverførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på anlæg.

Overførslerne på finansiering er på 25,7 mio.kr. og skyldes primært 10,0 mio.kr. afsat til indskud i Landsbyggefonden, overførsel af 18,8 mio.kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er overført rest låneoptagelse, en indtægt på 5,3 mio.kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 74,9 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område og i det korrigerede budget var der afsat 100,5 mio.kr.. Der er kun afholdt anlægsudgifter for 33,1 mio.kr. Mindreforbruget på anlæg er den primære forklaring på det samlede regnskabs mindreforbrug.

Mindreforbruget på anlæg skyldes for en dels vedkommende, at de i budgettet afsatte anlægs­beløb ikke har været periodiseret over hele anlæggets gennemførelsestid og derfor overføres et større restbudget til efterfølgende år. Desuden er der anlæg hvor planlægningen og projekteringen har givet udfordringer, der har udskudt igangsættelsen.

Blandt de største overførsler er Ældre-/plejeboliger Bøgildvej, 7,6 mio.kr., hvor projektet har været udskudt og nu forventes byggestart i efteråret 2016, erhvervelse af Baunehøj Centret, 5,6 mio.kr., er udskudt da Domea pt. ikke agter at sælge, ombygning af STU Ikast-Brande, 3,8 mio.kr., er forsinket men forventes færdig i foråret 2016. Tilsammen udgør disse 3 anlæg alene 17 mio.kr. På forsyningsområdet overføres der 4,1 mio.kr. vedr. genbrugspladsen i Brande da projektet er forsinket pga. øvrige opgaver i forvaltningen. Projektet gennemføres i 2016.

Der er taget skridt til en bedre administrativ planlægning og opfølgning, der skal sikre en bedre periodisering og gennemførelse af anlægsprojekterne.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på 3,7 mio.kr., hvor det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 2,1 mio.kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2015 viser et overskud på 49,2 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 170,8 mio.kr. og det oprindelige budget viste et underskud på 30,7 mio.kr.

Regnskab 2015 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 2,2 mio.kr., hvor henholdsvis det oprindelige og det korrigerede budget viste et underskud på 1,8 og 5,3 mio.kr.

Kommunen har optaget lån på 32,0 mio.kr. Lånene er optaget på baggrund af lånerammen for 2014 og 2015 med henholdsvis 18,3 og 3,7 mio.kr. samt 10,0 mio.kr. i forbindelse med påbudte lånekonverteringer vedr. ældreboliger. Lånene er optaget på baggrund af udgifter til energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfondsprojekter samt projekter indenfor det ordinære anlægsområde. I forbindelse med eksisterende lån, er der i 2015 afholdt udgifter til afdrag på 33,5 mio. kr., heraf 8,7 mio.kr. i forbindelse med ovennævnte lånekonverteringerne.

Balanceforskydninger viser en nettoudgift på 7,6 mio.kr. Der var budgetlagt med en nettoindtægt på 0,6 mio.kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er forskydninger i kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender som kommunen først betaler eller modtager i 2016.

I 2015 er der meddelt tillægsbevillinger på 143,7 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 udgjorde 158,4 mio.kr. Det vil sige, at det korrigerede budget er 14,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget når der ses bort fra overførslerne.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015 indebar en videreførelse af det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2014 og et investeringsniveau for kommunerne under ét på 17,5 mia.kr. Desuden aftaltes det, at nogle kommuner skulle have mulighed for at sætte skatten op. Ikast-Brande Kommune fik lov til at sætte skatte op og valgte at fastsætte indkomstskatteprocenten til 25,6 i 2015.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.