Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2014

Kommunens årsregnskab for 2014 blev godkendt af byrådet den 7. april 2014 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Årsberetning og regnskab er delt i 2 bind og kan hentes her:

 

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2014 opgøres således

(fortegn: + =udgift, - =indtægt)

 

Oprindelig Budget 2014

Korrigeret Budget 2014

Regnskab 2014

I hele tusinder

 

 

 

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Skatter

-1.625.152

-1.622.186

-1.621.774

Tilskud og udligning

-739.651

-723.168

-724.799

Indtægter i alt

-2.364.803

-2.345.354

-2.346.573

Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

     

Børne- og Undervisningsudvalget

695.825

739.027

719.789

Kultur- og Fritidsudvalget

54.810

58.947

53.422

Arbejdsmarkedsudvalget

555.957

541.434

535.509

Sundheds- og Omsorgsudvalget

613.848

636.140

604.164

Erhvervskontaktudvalget

5.831

11.595

7.197

Økonomi- og Planudvalget

295.240

316.438

229.382

Beredskabskommission

10.709

10.653

10.638

Teknik- og Miljøudvalget

97.893

101.976

87.034

Driftsudgifter i alt

2.330.113

2.416.210

2.247.137

Driftsresultat før finansiering

-34.690

70.856

-99.438

Renter mv.

11.169

9.649

8.691

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

-23.521

80.505

-90.745

Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

     

Børne- og Undervisningsudvalget

16.000

38.906

12.940

Kultur- og Fritidsudvalget

5.900

10.889

4.920

Sundheds- og Omsorgsudvalget

15.000

39.439

13.523

Erhvervskontaktudvalget

     

Økonomi- og Planudvalget

12.800

21.691

8.198

Teknik- og Miljøudvalget

20.300

62.462

30.196

Anlægsudgifter i alt

70.000

173.387

69.777

Jordforsyning

     

Salg af jord

-15.787

-77.880

-9.502

Køb af jord inkl. Byggemodning

15.110

80.512

7.589

Jordforsyning i alt

-677

2.632

-1.913

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

45.802

256.524

-22.881

 

     

B. Forsyningsvirksomheder

     

Drift (indtægter - udgifter)

-3.078

-3.078

-1.226

Anlæg (indtægter - udgifter)

2.000

3.265

667

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

-1.078

187

-559

C. RESULTAT I ALT (A+B)

44.724

256.711

-23.440

 

 

Regnskabsresultatet 2014

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2014 et overskud på 90,7 mio. kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 80,5 mio. kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 23,5 mio. kr. Resultatet viser, at regnskabet er 67,6 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.

Årsagerne til en væsentlig del af mindreforbruget er puljer, der har været afsat til sikring af forskellige formål som for eksempel finansiering af mindre driftsoverførsler. På Arbejdsmarkedsudvalgets område kan der ligeledes konstateres et mindreforbrug. Det er dog sandsynligt, at beløbet skal tilbagebetales til staten ultimo 2015 eftersom vi tror, at også de andre kommuner har et tilsvarende mindre forbrug på forsørgelsesudgifterne.

Driftsoverførslerne er nogenlunde på niveau med sidste år. Der søges overført ca. 117 mio. kr. i år mod 118 mio. kr. sidste år. Det vil altså sige, at - samlet set - har vores afdelinger og institutioner hverken sparet op eller ned i 2014

Anlægsoverførslerne er faldet væsentligt i forhold til sidste år. Der søges overført ca. 41 mio. kr. i år mod 112 mio. kr. sidste år. Faldet skyldes, at overførslen er korrigeret med 68,6 mio. kr. jf. budgetforliget.

I det oprindelige budget blev der afsat 70 mio. kr. til anlæg. Der er afholdt anlægsudgifter for 69,8 mio. Det korrigerede budget viste et forventet forbrug på 173,4 mio. kr. 

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på 1,9 mio. kr., hvor det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 2,6 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2014 viser et overskud på 22,9 mio. kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 256,5 mio. kr.,  hvor det oprindelige budget viste et underskud på 45,8 mio. kr.

Regnskab 2014 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 0,6 mio. kr., hvor det korrigerede budget viste et underskud på 0,2 mio. kr.

Kommunen har optaget lån på 26,2 mio. kr. Lånet er optaget på baggrund af lånerammen for 2013. Lånet blev optaget på baggrund af udgifter til renovation, gadebelysning, arealerhvervelse mm. I forbindelse med lån har der været afholdt udgifter til afdrag i 2014 på 23,6 mio. kr.

Balanceforskydninger viser en netto udgift på 14,2 mio. kr. Der var budgetlagt 7,4 mio. kr. til formålet.  Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at kommunen har refusionstilgodehavender, som først effektueres i 2015.

I 2014 er der meddelt tillægsbevillinger på 201,5 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 udgjorde 220,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 217,3 mio. kr. pr. 31-12-2013 til 225,5 mio. kr. pr. 31-12-2014.

Aftalen om de kommunale serviceudgifter for 2014 indebar, at kommunerne skulle prioritere højere kommunale investeringer mod tilsvarende lavere serviceudgifter.  Kommunen levede op til aftalen ved budgetvedtagelsen, og regnskabsresultatet viser, at serviceudgifterne er lavere end budgetlagt, og det godkendte anlægsbudget er anvendt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.