Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2013

Kommunens årsregnskab for 2013 blev godkent af byrådet den 12. maj 2013 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hent den samlede Årsberetning og regnskab for 2013

Årsberetning og regnskab er delt i 2 bind:

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2013 opgøres således

 

(fortegn: + = udgift, - = indtægt) 

Oprindelig
Budget 2013

Korrigeret
Budget 2013

Regnskab
2013

I hele tusinder

 

 

 

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Skatter

-1.655.426

-1.658.404

-1.658.921

Tilskud og udligning

-729.913

-695.989

-696.041

Indtægter i alt

-2.385.339

-2.354.393

-2.354.962

Driftsudgifter
(eksklusiv forsyningsvirksomhed)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

696.361

728.300

695.414

Kultur- og Fritidsudvalget

53.734

58.506

54.117

Arbejdsmarkedsudvalget

547.911

537.797

524.985

Sundheds- og Omsorgsudvalget

604.787

620.146

591.676

Erhvervskontaktudvalget

5.625

10.860

5.696

Økonomi- og Planudvalget

312.462

316.505

227.977

Beredskabskommission

10.543

10.481

10.594

Teknik- og Miljøudvalget

96.055

102.793

94.889

Driftsudgifter i alt

2.327.479 2.385.388

2.205.348

Driftsresultat før finansiering

-57.860

30.995

-149.614

Renter med videre

17.870 12.776

11.809

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-39.990 43.771

-137.804

Anlægsudgifter
(eksklusiv forsyningsvirksomhed)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

13.300

52.922

36.927

Kultur- og Fritidsudvalget

4.400

6.693

3.096

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 24.700

29.395

4.781

Erhvervskontaktudvalget

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget

12.800

6.530

665

Teknik- og Miljøudvalget

19.800

59.000

25.251

Anlægsudgifter i alt

75.000

154.540

70.720

Jordforsyning

 

 

 

Salg af jord

-830

-60.197

-5.086

Køb af jord inklusiv byggemodning

110

85.498

21.273

Jordforsyning i alt

-720

25.301

16.187

Resultat af det skattefinansierede område

34.290

223.613

-50.897

B. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

Drift (indtægter - udgifter)

-3.157

-3.157

-593

Anlæg (indtægter - udgifter)

3.000

3.810

2.568

Resultat af forsyningsvirksomhed

-157

653

1.975

Resultat i alt

34.133

224.265

-48.922

Regnskabsresultatet 2013

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2013 et overskud på 137,8 mio. kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 43,8 mio. kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 39,9 mio. kr. Resultatet viser, at regnskabet er 97,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.

Årsagerne til ca. halvdelen af mindreforbruget er puljer, der har været afsat til sikring af forskellige formål som for eksempel finansiering af mindre driftsoverførsler. På Arbejdsmarkedsudvalgets område kan der konstateres et mindreforbrug. Dette vedrører især Arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvor tilkendelsesmønsteret er ændret og Pensionsreformen, som netto har givet en mindreudgift. Arbejdsmarkedsområdets mindreudgift modsvares til dels af en mindreindtægt på tilskudssiden. Sundheds- og Omsorgsudvalgets område har også et mindreforbrug, som især vedrører udgifter til visiterede borgere.

I det oprindelige budget blev der afsat 75 mio. kr. til anlæg. Der er afholdt anlægsudgifter for 70,7 mio. for det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen kr. i 2013. Det korrigerede budget viste et forventet forbrug på 154,5 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et underskud på 16,2 mio. kr., hvor det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 25,3 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2013 viser et overskud på 50,9 mio. kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 223,6 mio. kr.,  hvor det oprindelige budget viste et underskud på 34,3 mio. kr.

Regnskab 2013 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 2,0 mio. kr., hvor det korrigerede budget viste et underskud på 0,6 mio. kr.

Kommunen har optaget lån på 12,6 mio. kr. Lånet er optaget på baggrund af lånerammen for 2012. Lånet blev optaget på baggrund af udgifter til renovation, gadebelysning, byfornyelse i Nørre Snede og arealerhvervelse. I forbindelse med lån har der været afholdt udgifter til afdrag i 2013 på 27,8 mio. kr.

Balanceforskydninger viser en netto udgift på 49,2 mio. kr. Beløbet består primært af udgifter, der er bogført i regnskab 2013 og indgår i drifts- og anlægsregnskabet, men først betalt i 2014.  Det har ligeledes betydning, at pensioner overgår til udbetaling Danmark, og at vi i 2013 har afregnet SKAT, der vedrører 2012.

I 2013 er der meddelt tillægsbevillinger på 192,2 mio. kr., heraf vedrører 173,6 mio. kr. overførsler fra 2012 til 2013.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 233,5 mio. kr. pr. 31-12-2012 til 217,3 mio. kr. pr. 31-12-2013. Årsagen til faldet skyldes flytning af bl.a. pensionsområdet til Udbetaling Danmark.

Aftalen om de kommunale serviceudgifter for 2013 indebærer, at kommunerne under ét skal balancere i henhold til de aftalte betingelser. Ved budgetlægningen overholdt Ikast-Brande Kommune denne forudsætning, og det forventes kommunen også at gøre i forhold til regnskabet, da regnskabets driftsudgifter er væsentlig lavere end det oprindelige budget.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.