Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2011

Kommunens årsregnskab for 2011 blev godkent af byrådet den 30. april 2012 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kommunens årsregnskab bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hent årsberetning for 2011 (pdf-dokument).
Hent samlet årsberetning og regnskab for 2011 her (pdf-dokument).

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2011 opgøres således:

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget
2011

Korrigeret budget
2011

Regnskab 2011

Drift (skattefinansieret)

 

 

 

Skatter

-1.492.490

-1.494.007

-1.495.413

Udligning og generelle tilskud

-668.658

-690.537

-693.004

Sum indtægter

-2.161.148

-2.184.544

-2.188.417

Drift (skattefinansieret)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

679.994

717.084

683.095

Kultur- og Fritidsudvalget

51.478

54.830

50.173

Arbejdsmarkedsudvalget

441.436

504.260

494.724

Sundheds- og Omsorgsudvalget

527.758

545.863

506.268

Erhvervskontaktudvalget

4.504

5.054

4.363

Økonomi- og Planudvalget 

253.725

264.314

223.909

Beredskabskommission

10.254

10.405

10.432

Teknik- og Miljøudvalget

77.551

97.343

88.440

Sum drift

2.046.700

2.199.153

2.061.404

Renter

14.726

13.137

11.955

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-99.722

27.746

-115.058

Anlæg (skattefinansieret)

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

6.700

21.762

9.493

Kultur- og Fritidsudvalget

0

12.477

11.294

Sundheds- og Omsorgsudvalget

0

5.631

4.577

Erhvervskontaktudvalget

1.000

4.628

1.039

Økonomi- og Planudvalget 

7.000

3.573

3.172

Teknik- og Miljøudvalget

10.300

93.505

53.734

Anlægsvirksomhed (eksklusiv. jordforsyning) i alt

25.000

141.576

83.309

Jordforsyning

1.542 

38.139 

10.337 

Resultat af det skattefinansierede område

-73.180

207.461

-21.412

Forsyningsvirksomhederne

 

 

 

Drift

-1.763

-2.982

-3.084

Anlæg

900

3.082

271

Resultat af forsyningsvirksomhed

-863

100

-2.813

Resultat i alt

-74.043

207.561

-24.225

 

Finansieringsoversigt

(1.000 kr.)

Oprindelig budget
2011

Korrigeret budget
2011

Regnskab 2011

Resultat i alt

-74.043

207.561

-24.225

Optagne lån

0

-129.279

-112.823

Afdrag på lån

21.957

124.675

124.221

Øvrige balanceforskydninger

2.143

-172.271

-181.439

Kursregulering

0

0

-1.650

Ændring i kassebeholdningen

-49.943

30.686

-195.916

Det samlede resultat af Ikast-Brande Kommunes virksomhed i 2011 resulterer i et overskud på 24,2 mio. kr. fordelt med et overskud på ordinære drift med 115,1 mio. kr., investeringer i anlæg og jordforsyning med i alt 93,6 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomheder med 2,8 mio. kr.

I det samlede resultat inden balanceforskydninger med videre viser regnskab 2011, at der er et overskud på 24,2 mio. kr. mod et korrigeret budget, der viser et forventet forbrug på 207,6 mio. kr.  Dette betyder, at der er et restbudget på 231,8 mio. kr. Denne forskel kan primært tilskrives mindre investeringer i anlæg samt uforbrugte driftsmidler. Sidstnævnte er sparet op af aftaleholdere med flere og er ansøgt overført til muligt forbrug i de kommende år. Der er søgt overført 60,4 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler og 114,9 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler.

Kommunens samlede likvide beholdning ultimo 2011 udgør 90,3 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet 360 dage tilbage (kassekreditreglen) udgør pr. 31-12-2011 i alt 180 mio. kr.

Kassebeholdningen pr. 31-12-2011 er forøget med 47,5 mio. kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2010 og kan specificeres således:

Likvid beholdning ultimo 2010

42.753

 - årets overskud

23.667

+ låneoptagelse 2011

112.823

 - afdrag på lån i 2011

-124.230

 - finansforskydninger

182.003

+ kursreguleringer

1.650

Likvid beholdning ultimo 2011

238.666

Kassekredit ultimo 2011

-148.407

Reel likvid beholdning

90.259

Øvrige oplysninger om regnskabet

Kommunens forpligtelse til forbrug af kvalitetsfondsmidler var i henhold til økonomiaftalen 29,1 mio. kr.  Ikast-Brande Kommune har haft afsat 37,6 mio. kr. til området. Af disse er brugt 25,3 mio. kr. i regnskabsåret, og de resterende søges overført til 2012. Ifølge økonomiaftalen kan de uforbrugte beløb overføres til det kommende år.

Ifølge økonomiaftalen skulle kommunerne under et og den enkelte kommune holde sig under det udmeldte niveau for serviceudgifterne for at undgå straffesanktioner fra statens side.  Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen for 2011 rammes kommunerne af sanktioner fra staten både kollektivt og individuelt.  Den kollektive del af sanktionen udgør 40% og den individuelle del 60%.

Ikast-Brande Kommune har i det oprindelige budget serviceudgifter for 1.625.844.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 1.575.925.000 kr., altså et mindreforbrug på 49.919.000 kr. i forhold til oprindeligt budget til serviceudgifterne. En del af mindreforbruget skyldes at der har været afsat en pulje på 15 mio. kr. indenfor serviceudgifterne, mens beløbet senere er overført til overførselsindkomsterne, som ikke er en del af serviceudgifterne.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.