Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejendomsgruppen

Ejendomsgruppen administrerer og vedligeholder 222.892 m² kommunale bygninger. Fordelt på ca. 155 adresser med i alt ca. 235 enkeltbygninger (i henhold til BBR). Ejendomsgruppen kan således betegnes som en tværfaglig intern serviceorganisation der yder assistance, hjælp og rådgivning til de øvrige fagområder på det byggetekniske område.


Gå til afsnittet om Budget
 
Gå til afsnittet om Arbejdstilsynet  
Gå til afsnittet om Kommunale bygningers tilstand

 
Bygningerne har en brugsmæssig tilknytning til de politiske udvalg. 

 • Skoler og børneinstitutioner er underlagt Børn- og ungeudvalget.
 • Administrationsbygningerne er under Økonomiudvalget.
 • Plejehjemmene er under Socialudvalget.
 • De offentlige toiletter og en række andre bygninger er under Teknik- og miljøudvalget

En af de primære faste opgaver er drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Bygningsvedligeholdelsen er delt, sådan at forstå at den indvendige vedligeholdelse samt normal drift sorterer under de, som benytter bygningen. (De som har fået bygningen stillet til rådighed).

Hvorimod den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, ("klimaskærmen") samt afhjælpning af akutte skader og større gennemgribende istandsættelser med videre varetages og betales af Ejendomsgruppen.

Ud over drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger varetager Ejendomsgruppen desuden:

 • Bygherrerådgivning (processtyring) ved alle kommunale byggeopgaver.
 • Projektering og tilsyn ved minder bygningsændringer samt om- og tilbygninger.
 • Kontrahering, styring og tilsyn med eksterne rådgiveres arbejder i de kommunale bygninger.
 • Projektering styring og tilsyn ved gennemførelse af bygningsændringer i henhold til "Lov om Social Service § 116" (handicapombygninger) - I nært samarbejde med Visitations- og myndighedsafdelingen.
 • Energi- og forbrugsregistreringer, driftsoptimering af tekniske anlæg, samt gennemførelse af energibesparende foranstaltninger med videre.
 • Undersøgelse og eventuelt afhjælpning af arbejdsmiljømæssige problemer relateret til de kommunale bygninger.

Ejendomsgruppen beskæftiger 6 fuldtids medarbejdere.
1 arkitekt, 3 bygningskonstruktør, 1 ingeniør og 1 maskinmester.

Det praktiske arbejde vedr. bygningsvedligeholdelsen er fordelt blandt 3 af medarbejderne efter en geografisk deling der tager udgangspunkt i kommunens skoledistrikter.

Målsætningen for bygningsvedligeholdelsen er at de kommunale bygninger til en hver tid kan danne gode, sunde, sikre og velfungerende fysiske rammer omkring de aktiviteter som de er indrettet til.

Gennemførelsen af bygningsvedligehold på de kommunale bygninger sker på grundlag af årlige bygningssyn (tilstandsvurderinger). Ved disse bygningssyn registreres bygningernes almene tilstand samt eventuelle behov for reparationer.
Desuden registreres brugernes observatione og eventuelle ønsker til bygningsmæssige forbedringer.

På grundlag af disse registreringer foretages fordelingen af budgetmidlerne sådan at pengene så vidt muligt anvendes der hvor behovet er størst.
  

Budget

Det samlede budget til bygningsvedligeholdelse (inde og ude) var i 2010 på 16.562.000 kr.

Af disse er 8.598.000 kr. lagt ud i de enkelte bygninger til indvendig vedligeholdelse og udgifter til bygningsrelaterede serviceaftaler (drænpumper, ventilationsanlæg e.t.c.).

Hovedparten af de resterende vedligeholdelsesmidler anvendes til den udvendige bygningsvedligeholdelse.

En mindre del af budgettet ca. 2.000.000 kr. er dog reserveret til akutarbejder - f.eks. forsikringshændelser og andre "her og nu arbejder" som bl.a. kan blive nødvendige i tilknytning til igangværende anlægsopgaver og lign.

Fordelingen af pengene til udvendigt bygningsvedligehold sker på grundlag af de årlige bygningssyn (tilstandsvurderinger).

Ved disse bygningssyn registreres bygningernes almene tilstand samt eventuelle behov for reparationer. Desuden registreres brugernes observationer og eventuelle ønsker til bygningsmæssige forbedringer.

På grundlag af disse registreringer foretages fordelingen af budgetmidlerne sådan at pengene så vidt muligt anvendes der hvor behovet er størst. (trangskriteriet).

Hvad er så sammenhængen mellem bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljø?

Et godt indeklima er en væsentlig betingelse for et godt arbejdsmiljø.

Den første betingelse for et godt indeklima er en god bygningsvedligeholdelse.

En anden meget vigtig faktor for et godt indeklima er en god rengøring og herunder en god husorden sådan at rengøring kan foretages effektivt.

Sagt på en anden måde så kan vi putte en masse penge i bygningsvedligeholdelse men det nytter ikke ret meget hvis ikke der hos brugerne af bygningerne er en forståelse for at der skal ryddes op og gøres rent og i det hele taget passes på vores bygninger.

Tilbage til toppen af siden


Væsentlige bygningsmæssige problemer relateret til arbejdsmiljø og indeklima:

 • For meget støj
 • Dårlig Akustik
 • Manglende eller dårligt fungerende ventilation
 • Vanskelig varmestyring
 • Dårligt lys


Handleplaner for afhjælpning af bygningsmæssige problemer:

 • Masterplaner for skolerenoveringer
    

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets indsats set i forhold til vedligehold og gennemførelse af Masterplaner

Arbejdstilsynet foretager tilsyn "Screening og Tilpasset tilsyn" på skoler og institutioner.

I den forbindelse kan det forekomme at Arbejdstilsynet udsteder f.eks. et "Påbud med frist".

Det betyder at vi inden en bestemt dato skal gennemføre afhjælpning af de påtalte forhold.
Hvis påbuddet er så omfattende at vi ikke kan finansiere det ved omprioritering af bygningsvedligehold så kan vi søge en tillægsbevilling.

Dette har den konsekvens at et sådant påbud bliver prioriteret frem for de vedligeholdelsestiltag som vi ellers havde prioriteret og planlagt.

Det har også den konsekvens at vi kan blive tvunget til at gennemføre en istandsættelse af f.eks. et hjemmekundskabslokale eller et natur- og tekniklokale uanset at det evt. var planlagt renoveret og evt. flyttet til en anden placering i den Masterplan som vi har for den pågældende skole.

Vi forsøger at opretholde en god dialog med Arbejdstilsynet. Derigennem er det normalt muligt at få justeret de meddelte tidsfrister i påbuddene sådan at vi har mulighed for at indarbejde det i vores budgetter for det næste år.

 
De kommunale bygningers tilstand generelt - Status for Smiley's

Skoler i Ikast Brande har pt. grønne Smiley's med undtagelse af Ejstrupholm Skole som har en rød Smiley på grund af et påbud om etablering af ventilation.

Børneinstitutionerne har grønne Smiley's med undtagelse af to institutioner som har gule Smiley's på grund af problemer med arbejdsstillinger.

Undersøgelse af den fysiske tilstand af folkeskolens bygninger

Orientering om undersøgelse gennemført af "foreningen Skole og Samfund" dels i 1999 og dels i 2009.

Tilbage til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.