Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Ikast-Brande Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme, fx Aula. 

I første omgang vil informationen ikke kunne besvare alle spørgsmål. Vi beder derfor alle om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.  

Samme information som du ser her, lægges også på kommunens Facebook-side. 
Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk.  
     

 Nyeste opdatering på følgende områder:

    ÅBNINGSTIDER - RÅDHUSET OG ADMINISTRATIONSBYGNINGERNE,              HERUNDER BORGERSERVICE (opdateret 27. maj)
    FRITIDSTILBUD (opdateret 27. maj)
    SUNDHED OG ÆLDRE - HJEMMEPLEJEN, PLEJECENTRE,                                  REHABILITERINGSCENTRET OG SYGEPLEJEN (opdateret 20. maj)
    BØRNE- OG UNDERVISNINGSOMRÅDET (opdateret 20. maj)
    BESØG PÅ PLEJECENTRE, REHABILITERINGSCENTRET OG BOSTEDER 
    (opdateret 15. maj ) 
    NEMID - NØGLEAPP (opdateret 16. april)

    VIRKSOMHEDER (opdateret 25. marts)

  

Genåbningens fase 2 er blevet udvidet, så også kommunerne har fået lov til at genåbne under visse restriktioner.

I Ikast-Brande Kommune betyder det, at de administrative funktioner genåbner den 2. juni 2020 på Rådhuset, i administrationsbygninger mm. Fremmøde på kommunen kan alene ske efter tidsbestilling og/eller efter aftalt tid med sagsbehandler.

Åbning af Borgerservice i Brande er udskudt på ubestemt tid, da lokalet ikke giver den nødvendige plads i forhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Fremmøde i Borgerservice i Ikast er også kun efter tidsbestilling.
Link til: Bestil tid til betjening i Borgerservice

Kan du ikke selv bestille din tid eller får en til at hjælpe dig, kan du ringe til  9960 4000 i vores åbningstid.

Det er vigtigt, at du annullerer din tid og bestiller en ny, hvis du føler dig syg.

Ansøgning om ydelser som fx uddannelseshjælp, ledighedsydelse, enkeltydelse m.v. skal fortsat søges digitalt. Du kan derfor ikke bestille tid til fremmøde på ydelsesområdet.

 

Den 1. maj blev der indgået en politisk aftale i Folketinget om "Initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19". Her indgår bl.a. lempelser af besøgsforbud på udearealer ved plejecentre.

Byrådet har derfor ved en borgmesterbeslutning vedtaget, at nære pårørende til beboere på plejecentre og rehabiliteringscentret kan mødes med deres nærmeste på visse udearealer efter nærmere aftale.

Forbuddet mod besøg på udearealer ved plejecentre og rehabiliteringscentret ophæves derfor fra torsdag den 14. maj kl. 12.

Pårørende til beboere her vil blive kontaktet torsdag den 14. maj eller fredag den 15. maj af det enkelte plejecenter eller rehabiliteringscentret med henblik på at aftale det 1. besøg. 

Møderne skal finde sted under sundhedsmæssige forsvarlige forhold og efter på forhånd fastlagte rammer:  

 • Mødet skal foregå udendørs.
 • Der skal holdes to meters afstand til hinanden.
 • Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
 • Mødet må vare op til en halv time. Der kan højest deltage 2 pårørende ad gangen.
 • Tid og sted skal aftales med leder af stedet eller kontaktpersonen inden mødet.  
 • Besøgende skal være symptomfri for COVID-19 og ved symptomer eller smitte med COVID-19 have været symptomfri i mindst 48 timer.

Der er forskellige udearealer på plejecentrene. Det enkelte plejecenter planlægger, hvordan besøgene kan foregå netop der, og informerer pårørende herom. Ligeledes skal plejecentret informere besøgende om smitteforebyggelse.  

Besøgsforbuddet på plejecentrenes og rehabiliteringscentrets indendørsarealer er fortsat gældende, undtaget ved døende eller i kritiske situationer.

Dette gælder både for kommunale og private plejecentre.

Lempelser i besøgsforbuddet på bosteder fra 18. maj 2020

Et enigt Folketing vedtog den 25. april 2020 "Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Som en følge heraf, indføres der nu en række lempelser af det midlertidige besøgsforbud på de sociale botilbud.

Fra mandag den 18. maj 2020 vil det således igen blive muligt for pårørende at komme på besøg på kommunens botilbud. Besøgene vil være mulige for nærmeste pårørende og vil blive tilrettelagt i tæt dialog med personalet på det enkelte tilbud.

Lempelserne betyder, at det ikke længere kun er ved kritiske situationer hos borgerne, at pårørende må komme på besøg, som det ellers har været siden det midlertidige besøgsforbud blev indført i starten af april.

Med de nye rammer, vil det være muligt for 1-2 faste pårørende at komme på besøg. Da det fortsat er vigtigt at beskytte de sårbare grupper, der opholder sig på kommunens botilbud, vil der ved besøg være begrænsninger i varighed og hyppighed, og besøgene vil blive tilrettelagt ud fra de fysiske rammer, der er på tilbuddene.

Rammer for besøg fra 18. maj 2020:

 • Beboer eller pårørende skal kontakte personalet på botilbuddet, når der er ønske om besøg.
 • Herefter udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt beboerens nære pårørende.
 • Mødet skal som udgangspunkt foregå udendørs, men det kan efter en konkret vurdering være muligt med besøg i den del af tilbuddet, beboeren selv råder over.
 • Der skal holdes 2 meters afstand, medmindre der tages andre forholdsregler for at inddæmme smitterisikoen.
 • Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
 • Mødet må vare ½ time. Der kan afviges fra dette ved særlige forhold. Hyppigheden fastsættes på det enkelte tilbud
 • Tid og sted skal aftales med tilbuddet inden besøget  
 • Besøgende skal være symptomfri for COVID-19 og ved symptomer eller smitte med COVID-19 have været symptomfri i mindst 48 timer.

Der er forskellige faciliteter på botilbuddene. Det enkelte tilbud planlægger, hvordan besøgene kan tilrettelægges og informerer beboere og pårørende herom. Personalet vil også sørge for at vejlede beboere og pårørende i de sundhedsfaglige forholdsregler, der skal overholdes i forbindelse med besøgene.

Har du kontakt til Borgerservice, Jobcentret eller Ydelseskontoret, så læs mere her.

Borgerservice og Jobcentret er igen åben, dog kun via tidsbestilling eller efter aftale med sagsbehandler. 

Der er nu sket en genåbning af dagpleje, dagtilbud, skoler og SFO med udgangspunkt i de krav og retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket. Vi gør alt for at sikre, at alle børn og medarbejdere får en tryg og god hverdag, som lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Der er forskel på de fysiske forhold på den enkelte skole og dagtilbud. Derfor er der også forskel på, hvordan genåbningen håndteres lokalt. Kommunikationen mellem skole/dagtilbud og forældre sker via Aula (skole) og MinInstitution (dagtilbud). Her får forældre praktisk information om genåbningen og kan følge med i de konkrete tiltag på skolen/i dagtilbuddet.
 
Skolerne
Skolerne efterlever de sundhedsfaglige retningslinjer, og derfor vil eleverne møde ændringer i timetal og skoledagens længde. Disse ændringer er overordnet udmeldt og godkendt af Børne- og Undervisnings-ministeriet, og det er den enkelte skoles ledelse, der i dialog med medarbejderne, etablerer en skoledag.

Undervisningsmæssigt er der fortsat tale om nødundervisning for alle elever, men skolerne vil i videst mulig omfang leve op til de faglige mål for fagene.
 
Skoledagens længde vil for flere elever være reduceret sammenlignet med det ugentlige timetal, de havde inden nedlukningen af skolerne. Ændringer i timetal for de enkelte fag sker for, at eleverne møder så få voksne som muligt, og kan være betinget af lokaler til rådighed.
 
Skolernes SFO er genåbnet for pasningsbehov, og har kapacitet til at modtage de børn, der ønsker at gøre brug af SFO.
 
Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af dit barns skole.

Dagtilbud
Alle dagtilbud i Ikast-Brande Kommune er nu åbne, og næsten alle steder er alle børn tilbage til en hverdag i dagtilbuddet.

Hverdagen er stadig præget af et stor fokus på høj rengørings- og hygiejnestandard, men anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen har bl.a. nedsat afstandskravene, og der er nu også mulighed for, at børnene kan samles på tværs af grupper i ydertimerne, ligesom der heller ikke mere er en grænse for gruppestørrelserne.

Der er indtil videre stadig restrektioner for forældre i forbindelse med aflevering og afhentning.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af sit barns dagtilbud.

Forældrebetaling
Der er indgået en aftale i Folketinget om mulig reduktion af forældrebetalingen for dagtilbud og SFO fra den 15. april til den 10. maj 2020. Der er vedtaget en politisk beslutning i Ikast-Brande Kommune, og de endelige retningslinjer er meldt ud til forældrene.

Sundheds- og tandpleje samt hjælp til familier
Sundhedsplejen har fortsat tilbud til alle børn 0 - 1 år. Konsultationer foregår dels ved hjemmebesøg og på klinikker i Ikast, Nørre Snede og Engesvang. Ved behov tilbydes der konsultationer i klinik til skolebørn.

Tandplejen har åbent for alle børn og unge, men på grund af særlige krav om at undgå smitterisiko, er det ikke muligt at indkalde alle med samme interval som normalt. Alle børn og unge med akut behov for undersøgelse, behandling eller tilretning af bøjler, prioriteres. Der er kun konsultationer efter forudgående aftale. Der er åbent for undersøgelse og behandling på Nordre klinik og i Nørre Snede. For undersøgelser er der åbent i Bording, Engesvang og Hyldgaard. Se i øvrigt Tandplejens hjemmeside.

Familiehuset, Familierådgivningen, PPR, socialfaglige medarbejdere, Familievejledning og Forebyggelse arbejder primært med kontakt og møder i Nørre Snede og i Ikast. Der er indrettet møderum og rum til samtaler, der overholder Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis det ønskes, og det er muligt, arrangeres samtaler, kontakt, møder m.v. fortsat som virtuelle møder eller per telefon. Der arbejdes med alle indsatser, men der kan opleves reduceret tid til møder, fordi der er behov for udluftning, rengøring m.v. mellem møderne.

Ved behov for kontakt skal du kontakte den medarbejder, der arbejder med sagen eller ringe på telefon 9960 5500

Læs mere 
Udover de generelle informationer på www.ikast-brande.dk  og www.coronasmitte.dk kan man holde sig orienteret om særlige forhold for børn og unge på  www.uvm.dk/corona.

Se Sundhedsstyrelsens  vejledninger for genåbning af dagtilbud.
Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af skoler og SFO'er.

Se filmen til børnehavebørn om den forandrede hverdag:
Sådan går vi i børnehave igen.

Se filmen til de yngste skolebørn om den forandrede hverdag:
Sådan går vi i skole igen.

Derudover har Børns Vilkår lavet gode råd om, hvordan man taler med børn om corona og deres eventuelle bekymringer i relation hertil.
Link til  de gode råd.

Endeligt er det muligt at bruge videoklip fra dr.dk,  Ultra Nyt, som har mange indslag om Corona rettet mod børn. 

Indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder svømmehaller og fitnesscentre er fortsat omfattet af nedlukningen.  

Hjertet i Ikast er åbent for skolegang for elever i Guldminen og Den Internationale Skole.

 

Mange borgere oplever at have brug for hjælp og støtte grundet sygdom, isolation eller karantæne. Ligeledes ønsker raske borgere at gøre en god gerning og hjælpe de, som har brug for det. 

Ikast-Brande Kommune understøtter frivillighed og arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Ikast-Brande for at sikre, at borgere får kendskab til de lokale og nationale hjælpemuligheder, der findes. 

Ikast-Brande Kommune henviser til nedenstående link til Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside, der viser en liste over forskellige lokale og nationale hjælpemuligheder.

Link til hjælpemuligheder på Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside

Kender du til hjælpemuligheder, der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte dagligleder af Frivilligcenteret Vibeke Grønskov, vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Der er formodentlig også mindre, private initiativer i gang. Vi opfordrer til, at du som frivillig udviser agtpågivenhed og stor forsigtighed i hjælpen af andre. Det er vigtigt, at hjælpen udøves med omtanke, så du passer på dig selv og samtidig ikke kommer til at forstærke spredningen af virus.

Det er vigtigt at overholde alle retningslinjer, som meldes ud via de nationale medier og www.coronasmitte.dk

 

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig.

 • Ved generelle spørgsmål om coronavirus skal du ringe til myndighedernes corona-hotline på 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.coronasmitte.dk

 • Du skal ringe til egen læge i åbningstiden - også ved akutte symptomer.
 • Du skal ringe til lægevagten på 70 11 3 131 ved akutte symptomer, når egen læge holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen.

På psykiatri- og Handicapområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

På psykiatri- og handicapområdet er døgn- og botilbud fortsat åbne ligesom telefonerne er åbne.

Det er dog kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge bosteder.

Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder
Aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud og væresteder er lukket. Det er:

 • Regnbuen
 • Lundgården
 • Garland
 • Værestedet Socialpsykiatrisk Center Nord
 • Værestedet Socialpsykiatrisk Center Syd
 • Værestederne i Misbrugscentret

Bostøtten
I Bostøtten er der kontakt til alle borgere.

Misbrugscentret
Misbrugscentret har tilpasset driften. Ændringerne fremgår af www.cfr.ikast-brande.dk.

 

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

På sundheds- og ældreområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering.
Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle telefoner er åbne som sædvanligt.

Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen
Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen er derfor fortsat i gang.

Det er kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge plejecentre og rehabiliteringscentret.

Aktivitetscentre og daghjem er lukkede.

Vær opmærksom på, at der sker en prioritering af opgaver i hjemmeplejen for at mindske smitterisiko og sikre personale til plejekrævende opgaver. Det kan betyde, at rengøring aflyses.

Sundhedscentret 
Sundhedscentret er åben for de fleste fremmøde aktiviteter under hensyntagen til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Telefonerne er åbne for eksempelvis vejledning og afklarende samtaler.

OBS: Høreomsorg er lukket i hele kommunen og fysisk fremmøde er ikke muligt. Oplever du problemer, er du velkommen til at kontakte vores høreomsorg på telefon 99604796.

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Information til virksomhederne

Ikast-Brande Kommune gør alt, hvad der er muligt for, at erhvervslivet kan holdes i gang og flest mulige jobs fastholdes.

 • Fakturaer fra vores leverandører betales straks
 • Igangværende byggeprojekter opretholdes
 • Byggesagsbehandlingen foregår uforandret
 • De ubemandede genbrugspladser er åbne for byggeaffald fra virksomhederne - adgangskort benyttes på sædvanlig vis
 • Jobcentret er klar til at hjælpe de virksomheder, som ønsker at indføre arbejdsdeling eller som bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Jobcentret er også behjælpelig med at formidle arbejdskraft.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder sker straks

Derudover har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland og Visit Herning fuldt fokus på at understøtte virksomheder, som oplever konsekvenser af Covid-19. Foruden at en lang række nationale hjælpepakker til erhvervslivet og detailhandlen ligger klar.

Til alle jer, der leder vores virksomheder gennem krisen - I skal vide, at vi som altid står klar til at hjælpe!

Se kontaktinfo på det lokale Erhvervsråd

 
Virksomhedsguiden
Du kan få overblik over de tiltag, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, og få svar på en masse virksomhedsrelaterede spørgsmål på virksomhedsguiden.dk.

Besøg virksomhedsguiden.dk

Du kan evt. også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034

Du kan se spørgsmål og svar om hjælpepakke til virksomheder på Skat.dk

 

Early Warning-konsulent
Early Warning-konsulenterne er til for at hjælpe virksomheder inden det går galt. De har også en særlig Corona-indsats.

Læs mere og kontakt den regionale Early Warning-konsulent.

 

Til dig, der er virksomhedsejer
Regeringen har 11. marts 2020 opfordret virksomheder til at sende medarbejdere hjem, for at undgå spredning af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Opfordringen går på, at alle medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, skal blive hjemme.
Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Det skal f.eks. fortsat være muligt for virksomhederne at fortsætte produktionen og for den enkelte at gå i dagligvarebutikker, gå på apoteket, få fødevarer og afhente deres affald.

Da det er en opfordring til, at virksomheder lader medarbejdere arbejde hjemme, vil virksomheder ikke modtage erstatning.

Virksomheder kan fortsat modtage og sende varer ud af landet. Men det kan blive vanskeligere eller tage længere tid.
 

Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne
Læs mere her.

 

Fem gode råd til dig der er virksomhedsejer

1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt

2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.

3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit

4. Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

5. Hvis du er virksomhedsejer og er i tvivl, så gå ind på coronasmitte.dk, Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.
 

Hjælpepakke til virksomheder
Læs mere her. 

 

Fra den 23. marts 2020 er følgende muligt for virksomheder, der er tilmeldt virksomhedsordningen for genbrugspladser: 

 • De ubemandede pladser er åben alle dage fra kl. 08.00 til kl. 22.00 i Brande, Ikast og Bording.
 • Virksomheder kan fra 23. marts 2020 i Brande og Ikast  udover de normale fraktioner på det ubemandede afsnit også aflevere:
  - småt brændbart
  - træ
  - trykimprægneret træ.
 • Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldte genbrugspladsordningen og benytte deres adgangskort for at benytte pladsen.
 • Erhvervsvirksomheder kan yderligere anvende mulighederne for at aflevere affald hos AFLD i Fasterholt. Se åbningstider, priser mv. her: afld.dk

Virksomheder skal have et erhvervskort, for at benytte genbrugspladserne.
Er din virksomhed endnu ikke tilmeldt genbrugspladssystemet, kan du klikke på dette link.

Løb aldrig tør for nøgler med NemID nøgleapp
 
En række servicefunktioner i Danmark er påvirket af udbruddet af coronavirus, heriblandt betjeningen på landets borgerservicecentre. Det kan få betydning for dig, som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort på borgerservice, fordi nøglerne på nøglekortet er ved at være opbrugt.
 
Det anbefales derfor at installere NemID nøgleapp, særligt hvis du har få nøgler tilbage på nøglekortet. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler. NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk.
 
For at kunne aktivere NemID nøgleapp skal du benytte dit aktive NemID. Derfor anbefales det også, at borgere, der gerne vil bruge appen, er opmærksomme på, at der skal være flere koder tilbage på nøglekortet, for at man kan aktivere appen på sin telefon. Når man har installeret NemID nøgleapp, bør man gemme sit nøglekort et sikkert sted, da det skal bruges, hvis man fx får ny telefon.

Læs mere om nøgleappen og download den her. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.