Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag. Det er ikke muligt for Ikast-Brande Kommune at udsøge de relevante sager.

Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Hvis du har modtaget sygedagpenge i en periode, skal din kommune tage stilling til, om du fortsat uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7 og kan få udbetalt sygedagpenge.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har foretaget denne vurdering og truffet en afgørelse om det.

Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Genoptagelse af sag

Ikast-Brande Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge ud over det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis kravet er forældet.

Du skal selv kontakte Ikast-Brande Kommune eller Ankestyrelsen

Ikast-Brande Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde de sager, som skal genoptages.

Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, bør du derfor kontakte Ikast-Brande Kommune på telefon 99604189 eller 99603901 eller anmve@ikast-brande.dk

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail@ast.dk

 

Du kan læse mere om Landsretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk og læse mere om, hvad "tilbagevirkende kraft" og andre vigtige begreber betyder herunder.


Hvad betyder de vigtigste begreber?

Uarbejdsdygtighed

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der henvises til sygedagpengelovens § 7.

Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Retten til sygedagpenge ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig.

Tilbagevirkende kraft 

Betyder, at kommunens afgørelse om at standse udbetaling af sygedagpenge skal have virkning før den dag, hvor borgeren modtager afgørelsen.

Forældelse

Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet om forældelse. Det skal ske efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år.

Spørgsmål om forældelse afgøres konkret i hver enkelt sag. Der kan f.eks. være spørgsmål om forældelsesfristen er blevet afbrudt.

Modregning

Kommunen skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om.

Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid.

Tilbagebetaling

Eventuelt uberettiget modtagelse af sygedagpenge skal vurderes efter reglerne om tilbagebetaling. Det er ikke tilstrækkeligt for at kræve sygedagpenge tilbagebetalt, at sygedagpengene er modtaget uberettiget. Borgeren skal også enten have tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget have modtaget udbetalingen af sygedagpenge.

  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.