Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indstilling af medlemmer til nye vandråd

Vandrådsarbejdet genoptages

Indstilling af medlemmer til nye vandråd

Nye vandråd skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne. Vandrådene skal kvalificere afgrænsningen af vandløb i vandplanerne og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. Indstilling af medlemmer skal ske til vandrådenes sekretariater eller til Ikast-Brande Kommune.

Det er anden gang, at der nedsættes vandråd i forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne. Erfaringer fra de første vandråd er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer er vejen til de rigtige og holdbare løsninger. Ikast-Brande kommune dækker arealer som omfatter fire hovedvandoplande: Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord, Limfjorden og Randers Fjord. Der skal udpeges vandråd for alle hovedvandoplande.

Vandrådet skal:

  1. Vurdere, om de vandløb, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanen, lever op til de opdaterede faglige kriterier.
  2. Udvælge vandløb til nærmere vurdering af, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede vandløb.

Rammerne for vandrådene:
Kommunalbestyrelserne skal oprette et vandråd inden for de enkelte hovedvandoplande, hvis der er anmodet herom fra relevante foreninger og organisationer. Et vandråd kan højst bestå af 20 medlemmer og skal have ligelig repræsentation af forskellige interesser. Medlemmerne kan komme fra landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil efter indstillingsfristen, i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet, træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmesider.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Vandråd Nissum fjord
Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet at Herning Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Nissum Fjord.

Henvendelse kan ske til vandlob@herning.dk, med teksten vandråd i emnefeltet. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer. Frist for indstilling af medlemmer er senest den 3. april 2017.

Vandråd Limfjorden
Kommunalbestyrelserne i oplandet til Limjorden har besluttet, at Limfjordssekretariatet skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Limfjorden.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Limfjordsrådet på limfjordsraadet@aalborg.dk inden den 3. april 2017. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer.

Vandråd Ringkøbing Fjord
Kommunalbestyrelserne i oplandet til Ringkøbing Fjord har besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Ringkøbing Fjord.

Henvendelse kan ske til Lene.moth@rksk.dk , med teksten vandråd i emnefeltet. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefonnummer. Frist for indstilling af medlemmer er senest den 27. marts 2017 kl. 12:00

Vandråd Randers Fjord
Kommunalbestyrelserne i oplandet til Randers Fjord har besluttet at Viborg Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Randers Fjord.

Henvendelse kan ske til hsjen@viborg.dk, med teksten vandråd i emnefeltet. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer. Frist for indstilling af medlemmer er senest den 3. april 2017.

Er du i tvivl om tilknytningen til vandråd?
Såfremt man som lokal organisation er i tvivl om, hvilket opland man tilhører, kan man forespørge hos Ikast-Brande kommune på mailadressen:  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk. Det er også muligt at indstille medlemmer til vandrådene igennem Ikast-Brande Kommune.
Henvendelsen skal da indeholde:  foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse og mobiltelefonnummer, samt oplysninger om, hvilket vandløb eller område I har interesse i.
Indstillinger skal være modtaget senest arbejdsdagen før fristen for den enkelte vandråd og gerne så tidligt som muligt. 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.