Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdigrundlag

På denne side kan du læse en uddybende beskrivelse af Ikast-Brande Kommune tre værdiord dialog - tillid - ansvarlighed.

Værdierne dialog, tillid og ansvarlighed fremhæves i MED-aftalen, som grundlag for at skabe attraktive arbejdspladser med stor arbejdsglæde. Der tages udgangspunkt i de tre værdier, når den ønskede ledelsesadfærd beskrives. Nedenfor kan du læse mere om forståelsen af de tre værdier.

Dialog

Ved dialog forstås ligeværdighed i samtalen, og at alle parter har indflydelse på resultatet. Dialogen eksisterer på tværs mellem ledere i organisationen og hjælper til at afstikke en fælles retning. I nogle situationer er parterne ikke ligeværdige, og dialogen bliver så afløst af eksempelvis inddragelse, gensidig afklaring, høring eller orientering efter en beslutning er truffet.

Dialogen sikrer en fælles forståelse og afstemmer gensidige forventninger, ligesom eventuelle uenigheder kommer frem. Uenighed forud for en beslutning er produktivt, idet det synliggør grundlæggende forskelle i interesser og behov i organisationen. Uenighed er med andre ord med til at kvalificere og nuancere beslutningsgrundlaget. Når beslutningen endelig er truffet efter tværgående dialog, er der til gengæld fuld opbakning til implementeringen af den.

Efter en opgave eller et projekt er udført, skal arbejdsprocessen evalueres, for at deltagerne og andre kan lære af eventuelle uhensigtsmæssigheder. Forslag til forbedringer af processen tilvejebringes efter refleksion, hvor dialogen og samspil med andre er centrale værktøjer for idégenerering. Dialogen giver mulighed for vidensdeling på tværs af organisationen og skaber grundlag for helhedsorienterede beslutninger.

Tillid

Tillid indebærer, at den enkelte er parat til at acceptere en afhængighed, der er baseret på positive forventninger til andres intentioner og handlinger. Tillid skal således forstås som en social relation, der omfatter gensidige forventninger og forpligtelser.

I en organisation er tillid bindemidlet, som sikrer smidighed i opgaveløsningen og fleksibilitet. Når tillid er til stede, er der grobund for engagerede medarbejdere, og for at den enkelte identificerer sig med arbejdspladsen. Ved brug af decentralisering og delegation udviser direktionen tillid til de øvrige ledere i organisationen. Decentralisering sikrer en optimal opgavevaretagelse i form af, at beslutningskompetencen placeres, hvor den faglige ekspertise er størst, og kontakten til brugerne er tættest.

Omvendt udviser de øvrige ledere tillid til direktionen ved at være kreative og fleksible i deres tilgang til opgaveløsningen inden for de rammer, som direktionen udstikker. Her forudsættes det, er lederne har tillid til at direktionen træffer de rigtige beslutninger på hele organisationens vegne.

Ansvarlighed

Ikast-Brande Kommune er én organisation, som består af mange forskellige enheder med selvstændigt ledelsesansvar. Hver enhed er bundet sammen med de øvrige enheder af en fælles vision og et samlet budget. Visionen og budgettet nødvendiggør, at lederne har forståelse for helhedens interesse og ikke kun orienterer sig mod eget ansvarsområde. Tværgående samarbejde på tværs af enheder vil bidrage med viden om hinandens interesser og vil øge ansvarligheden over for og indsigten i resten af organisationen. Øget sammenhængsforståelse og viden er med andre ord grundlaget for oplevelse af ansvar.

Ansvarlighed synliggøres af handlinger, som viser det gode eksempel. Ledelsen skal gå foran med det gode eksempel og være normsættende og kulturbærende for resten af organisationen. Den enkelte leder skal turde lede og sætte dagsordenen for sin del af organisationen. Ved at være på forkant og tage initiativ inden for de givne rammer, træder den enkelte leder i karakter og tager et ledelsesmæssigt ansvar. Lederen kan også udvise ansvarlighed ved at være aktiv i diskussioner, som foregår i tværgående mødefora, således at lederen er med til at påvirke processen og kvalificere beslutningsgrundlaget. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.