Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natura 2000-handleplaner

Planernes formål er at gennemføre EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver i Danmark. Natura 2000-planerne skal således sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og dyre- og plantearter, der har særlig betydning for naturen i EU.

De udsendte Natura 2000-planer skal blandt andet føres ud i livet via kommunale handleplaner. Statens Natura 2000-planer samt de opfølgende kommunale handleplaner skal revideres hvert sjette år. Planlægningen sker med hjemmel i Miljømålsloven, LBK nr. 119 af 26/01/2017.

Ikast-Brande Kommune har d. 13. marts 2017 på baggrund af Statens planer vedtaget fem Natura 2000-handleplaner gældende for perioden frem til udgangen af 2021. Forslag til disse handleplaner har forinden været i offentlig høring i otte uger.

Ikast-Brande Kommune modtog høringssvar, som har medført mindre ændringer af handleplanerne før deres endelige vedtagelse. Ændringerne vurderes ikke at være af en sådan karakter, at de på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne. Ændringerne vurderes tilsvarende ikke at være så omfattende, at der reelt foreligger nye forslag til handleplaner. Høringsproceduren har på den baggrund ikke skullet gennemføres på ny.

Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Her kan du se de vedtagne handleplaner.

Link til de fem planer:

Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Mose ved Karstoft Å

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Stenholt Skov og Stenholt Mose

Handleplanerne beskriver den indsats der er lavet i områderne i perioden 2010-2015, samt den forventede nye indsats i perioden frem til 2021.

Klagevejledning
Handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Klageberettiget er:

  • Miljø- og Fødevareministeren
  • Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Offentlige myndigheder
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlig rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planerne er offentliggjort - det vil sige senest den 18. maj 2017.
 
Du skal klage via klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/. Her finder du link til www.borger.dk og www.virk.dk  hvor du logger på med NEM-ID for adgang til Klageportalen. Klagen sendes automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planernes offentliggørelse.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.