Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandhandleplanens indhold

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Ikast-Brande Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram, der skal sikre de fastsatte miljømål for grundvand, vandløb og søer samt fjorde og havmiljø.
 
Ikast-Brande Kommune er omfattet af fire statslige vandplaner med følgende krav til indsatser i første vandplanperiode indenfor Ikast-Brande Kommunes geografiske område:

  • Fjernelse af 18 spærringer eksklusiv rørlagte strækninger
  • Restaurering i 8 km vandløb fordelt på 6 strækninger
  • Ændret vandløbsvedligeholdelse i ca. 54 km vandløb på 29 strækninger
  • Etablering af 92 ha vådområder i oplandet til Ringkjøbing Fjord, sva-rende til fjernelse af i alt 11 tons kvælstof årligt
  • Indsats ved 1 dambrug
  • Indsats ved 3 regnbetingede udløb

I forhold til grundvand fastsætter statens vandplaner ingen yderligere indsatser i første vandplanperiode.

Ikast-Brande Kommunes overordnede prioriteringskriterier fremgår af kapitel 5. (link til siden)

Gennemførelse af visse af ovennævnte indsatser kræver, at staten har afsat tilstrækkelige midler til finansiering af disse, og at administrationsmodellerne er til stede.

Forslag til vandhandleplanen er udarbejdet i perioden januar 2012 til april 2012 af Ikast-Brande Kommune.

Planlægningen er foretaget ud fra statens krævede indsatser, der dels er downloadet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside, og dels hentet fra vandplanerne. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.

Vandhandleplanen er koordineret med Billund, Herning, Hedensted, Horsens, Silkeborg og Viborg kommuner, hvor dette har været relevant.

Forslag til Ikast-Brande Kommunes vandhandleplan er vedtaget af byrådet i Ikast-Brande Kommune den 21. maj 2012. Forslag til vandhandleplan af 21. maj 2012 fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra den 8. juni 2012 frenm til den 3. august 2012.

Bemærkninger og indsigelser kan fremsendes til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk inden den 3. august 2012

Detailkort
Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et detaljeret niveau.

Link til Vandhandleplan - printvenligversion

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.