Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kriterier for priorotering af indsatser

Ikast-Brande Kommunes kriterier for prioritering af indsatser

Vandplanernes indsatser prioriteres efter "de lavesthængende frugters princip". Det betyder for eksempel, at projekter med lodsejeraccept, små projekter i mindre vandløb samt allerede igangværende projekter prioriteres først. Derudover kan andre faktorer som f.eks. hensyntagen til spildevandsplanlægning og klimatilpasning indgå i prioriteringen.

Omvendt planlægges større indsatser, som ofte berører mange lodsejere, først at blive gennemført sidst i planperioden. Ligeledes forventes kravet om reduceret vedligeholdelse i private vandløb først at blive gennemført i 2014-2015, idet den eksi-sterende viden om disse vandløb er sparsom.

Realiseringsrækkefølgen fordelt på årene 2013, 2014 og 2015 for hvert indsatsområde fremgår af kapitel 8. (link til siden)

Miljømålsloven fastlægger, at foranstaltninger, som er indeholdt i et indsatsprogram første gang skal være iværksat senest den 22. december 2012, hvor iværksættelsesdatoen falder sammen med den planlagte.

I forhold til gennemførelse af samtlige indsatser tager Ikast-Brande Kommune forbehold for realiseringen og rækkefølgen, såfremt det viser sig, at der ikke er afsat tilstrækkelige statslige midler til gennemførelsen.

Ikast-Brande Kommune udfører faunaundersøgelser, jf. Dansk Vandløbsfaunaindeks, i perioden marts-april 2012 på udvalgte vandløbsstrækninger omfattet af vandplanernes krav om indsats - og som samtidig er tæt på målopfyldelse, for at bidrage til vurderingen af det reelle indsatsbehov. Ved målopfyldelse nedprioriteres indsatsen.


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.