Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Færdsel i naturen (adgang i naturen)

Naturen er pragtfuld at færdes i på alle årstider, og der er næsten ingen grænser for, hvad du kan opleve derude. Der er en række regler for færdsel i naturen vi alle skal overholde. Vi skal passe på naturen, både skove, strande, søer og mange andre skønne steder.

 

Kogler  Strand Kvinde Til Hest

Ikast-Brande Kommune byder på oplevelser i det fri på alle årstider og for alle aldre. Ikast-Brande Kommune ejer store dele af skovene og tilhører dermed os alle sammen.

Hvad skal jeg huske og hvad må jeg

Link til:
Hvad må jeg samle i naturen - private og militære arealer - færdsel på stranden

Men du skal tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker, du møder i det fri. Det er vigtigt, at du tager hensyn til landmænd og skovejere og andre private grundejere, når du færdes i naturen. Derfor skal du følge de regler, der er.

Regler
Det kan være svært at vide, om du opholder dig på private eller offentligt ejede arealer - og dermed vide, hvilke regler du skal rette dig efter. Du kan kende Ikast-Brande Kommunes skove på den sorte pæl, der står ved de mest benyttede adgangsveje.
Link til regler om færdsel i skove.

Regler om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen findes i Naturbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Udgangspunktet er, at alle har ret til at færdes i naturen.
Link Naturstyrelsens folder
På den side finder du en række regler for, hvad du må og ikke må, når du færdes i naturen

Adgang forbudt
Adgangen kan være helt eller delvis forbudt, for eksempel på militærarealer og i reservater. Adgangen kan være midlertidigt begrænset, for eksempel som følge af jagt. Kommunen kan gribe ind, hvis den lovlige adgang til naturen forhindres, og den har også ret til at indskrænke adgangen.
Færdsel sker på eget ansvar.
 
Reglerne skal skabe balance mellem hensynet til naturen og publikums og grundejernes interesser. Reglerne er forskellige alt efter naturtype og ejerforhold og delt op i regler for det åbne land, skov og strand.

Hvad må jeg samle i naturen?

Svampe, bær og frugter
Du må i begrænset omfang til privat brug gerne indsamle for eksempel nødder og urter, bær og svampe.
Tommelfingerregel: ca. en bæreposefuld. Tænk på din næste.
 
Grene, kviste og løv
Du må i begrænset omfang til privat brug gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden.
Du må klippe grene og kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.
Du må også gerne klippe grene af væltede træer - både løv og nål.
Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o. lign. til julepynt - typisk arterne Nobilis og Nordmannsgran). Her må du hverken indsamle eller klippe grene og kviste.
 
Kogler, mos og lav
Du må i begrænset omfang gerne samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til ca. en bæreposefuld af hver.

Til toppen

Færdsel i det åbne land

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier med mere, som for det meste er privatejede. 

Vis hensyn
Overalt skal du tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret.
Du skal respektere de skilte, du møder på din vej.
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

Private arealer
På private udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må du færdes til fods fra kl. 6 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger.
Der er også adgang til hegnede udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende, og hvis der ikke er skiltet mod adgang. 

Stats- eller kommunaltejede arealer
Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er stats- eller kommunaltejede og tilhører os alle. Her må du færdes hele døgnet.

Militærets arealer
Der er ofte særlige regler for militærets arealer. De ligger ofte i meget smukke naturområder, fordi de er holdt udenfor byggeri og vejanlæg i mange år. Arealerne er blevet åbnet for adgang for publikum flere steder - men kun i afgrænsede områder og på bestemte tidspunkter. Reglerne er forskellige fra sted til sted, og du kan orientere sig på lokale opslag eller ringe til kasernen og høre nærmere.

Færdsel på stranden

Der er adgang til næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet, og du må her færdes til fods.
På private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis du tager ophold eller bader.

Du må ikke slå telt op på stranden.
Det er ikke tilladt at køre i bil på stranden, undtagen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor skilte fortæller om reglerne.

I perioden 1. september til 31. maj må du gerne færdes til hest på den ubevoksede strandbred.
Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende husdyr.

Til toppen


 
  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.