Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grøde

Grøde er den bevoksning der vokser i og på kanten af vandløbene. Nogle arter danner store kolonier, mens andre vokser som små lukkede øer, kaldet grødeøer.

Grøden, eller vandplanterne, har stor betydning for hvor mange forskellige arter af eksempelvis insekter og fisk, der kan trives i et vandløb. Generelt kan man sige at jo flere forskellige arter af planter der er, jo større er potentialet for en høj biodiversitet. Grøden skaber ændrede strømforhold med områder med stærk strøm, samt områder med svagstrøm. Mange af insekterne og fiskene kræver stærkt strømmende vand, ligesom gydebanker til laks og ørred kræver en hvis bevægelse. Områderne med lav strøm i ellers stærkt strømmende vandløb, fungerer ofte som standpladser for laks og ørred og det er ofte her at man kan være heldig at fange en god størrelse fisk.

Billedet viser et vandløb med vandplanter

Grødens strømregulerende effekt har også den virkning, at den kan bremse vandet så meget, at den medfører oversvømmelser. Sådanne oversvømmelser er medvirkende til at reducere mængderne af næringsstoffer via denitrifikation i et slyngende vandløb i naturlige omgivelser. Vandløb løber ofte gennem byområder, nær bebyggelse og forbi opdyrkede arealer. Oversvømmelser i disse områder kan have store negative konsekvenser for bredejerne. For at undgå sådanne oversvømmelser er Ikast-Brande Kommune i følge vandløbsloven forpligtet til at fjerne tilstrækkelige mængder grøde til at vandet kan løbe uden at blive bremset i en sådan grad, at vandløbet løber over sine bredder. Denne praksis udføres på de fleste offentlige vandløb en eller flere gange om året.

De forskellige plantearter tåler grødeskæring i forskellig grad, hvor nogen styrkes og andre svækkes i planternes indbyrdes konkurrence. Der er således observeret en stærk tilbagegang i artsdiversiteten og enkelte arter som Tagrør, Pindsvineknop sp. og Smalbladet mærke, har været i kraftig fremgang. Der tilstræbes under skæringen at beskytte de skrøbelige arter, så de forhåbentlig får bedre muligheder for at spredes igen.

Billedet viser et grøddeopsamlingssted med træer i baggrunden

Selve skæringen af grøden kan foregå på flere måder, og den enkelte metode afhænger af vandløbets størrelse, dybde, og placering. Håndholdt le tidligere været den eneste anvendelige metode ud over opgravning og brug af mejekurv. I større dybe vandløb skærer man fra båd, hvor skæringmekanismen er påmonteret på båden. I forbindelse med indførslen af vandmiljøplanerne arbejder man nu på at udføre vedligeholdelsen på den mest skønsomme måde så og på den måde reducere indgrebets indflydelse på vandløbsøkologien.

Grødeskæring
Der skæres mellem 1. maj til 30. november.

Har du spørgsmål om skæring kan du henvende dig til


Natur og Vandløb

Tlf: 99603380
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.