Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Etablering af gydebanker

Her på siden kan du læse om formålet med at etablere gydebanker. Vil du gerne etablere en gydebanker, kan du finde ansøgningsskema her på siden.

Billedet viser en gydebanke med en fisk

Etablering af gydebanker kan være en forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Gydebanker er især til gavn for fisk, men også smådyrsfaunaen trives på gydebanker.

Når du søger om tilladelse til etablering af gydebanker vil der altid være mindst 12 ugers hørings- og klagefrist tilknyttet - plus tid til den almindelige sagsbehandling. Det er derfor en god idé at søge om tilladelsen i god tid.

Det er muligt for blandt andet lystfiskerforeninger og lodsejere at søge om tilladelse til at etablere gydebanker i vandløb.

Hvis du vil etablere en gydebanke
Hvis du gerne vil etablere en gydebanke, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det ind til kommunen. Ansøgningsskemaet hjælper dig med at få alle de nødvendige oplysninger sendt til ind til os sammen med ansøgningen. Det er med til at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Det er vigtigt, at du under "Formål" i skemaet, beskriver hvad du vil gøre og hvordan du forventer forholdene bliver efter etableringen. Se et eksempel på, hvad et skema kan og skal indeholde af oplysninger - link til eksempel på skema

Når du sender skemaet, skal du samtidig være opmærksom på at vedlægge en partserklæring for alle de lodsejere, der kan blive berørt af dit projekt. Helt oplagt skal som minimum lodsejerne, der ejer jorden på hver side af vandløbet, der hvor du vil lave gydebanken, skrive under. Hvis gydebanken skal etableres tæt på matrikelskel, kan det også være nødvendigt at indhente tilladelse fra lodsejerne opstrøms skellet.

Se et eksempel på en udfyldt partserklæring - link til udfyldt partserklæring
Bemærk: det er vigtigt at beskrive projektet kortfattet, så parten og andre kan se, hvad der er aftalt.

Du er altid velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune, hvis du er tvivl om ovenstående.
Kontaktinfo:
Natur og Vandløb
Tlf: 99603380
E-mail teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Finansiering
Som udgangspunkt skal du selv stå for finansieringen af projekter. Der er mulighed for at søge en national gruspulje om midler til etablering af gydebanker. Læs evt. om disse muligheder på www.fiskepleje.dk - rådgivning

Procedure
Når Ikast-Brande Kommune har modtaget din ansøgning, behandler vi den efter relevant lovgivning, herunder vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og efter bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Det betyder, at der indledningsvis foretages en vurdering af, om projektet kan lade sig gøre. Oftest vil det være nødvendigt at lave en besigtigelse af området. Hvis der er beskyttet natur tæt på vandløbet, kan Ikast-Brande Kommune være nødt til at lave besigtigelsen på bestemte tidspunkter af året, typisk i sommermånederne.

Hvis det vurderes at projektet kan gennemføres, bliver projektet offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside i 8 uger, hvor der kan indsendes forslag til ændringer eller indsigelser imod projektet.

Efterfølgende skal der meddeles en endelig afgørelse. Det betyder reelt to dokumenter;

  • En tilladelse efter vandløbsloven
  • En dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Begge dele vil blive meddelt med en række vilkår, som ansøger er ansvarlige for at overholde.

Begge afgørelser er også underlagt en klagefrist på 4 uger, hvor der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.