Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller
Antallet af søer og vandhuller i det danske landskab, er gennem de seneste årtier gået tilbage. De senere år er der dog en tendens til at denne udvikling vender. Ikast-Brande Kommune har modtaget mange ansøgninger om etablering af vandhuller, enten udformet som et naturskønt element i landskabet eller som et tiltag der skal gavne vildt og fugle i området. Det er en udvikling vi hilser velkommen.
Søer og vandhuller udgør tilholdssted for mange forskellige planter og dyr, og et godt vandhul er især til gavn for padder og insekter. Der er mange fugle, der får gavn af et godt vandhul, hvor de kan søge føde.
Sunde vandhuller kan også have et rigt planteliv, med en overgang fra sumpplanter langs brinken til undervandsplanter ude i vandhullet.

Pleje
Søer og vandhuller kan vokse til i dunhammer, pindsvineknop, tagrør og rørgræs. Tilgroning sker hurtigere hvis der er en ø i vandhullet eller meget næring i vandet. Vandet vil ofte være meget næringsrigt hvis det får tilført vand fra markdræn. Søer der er tæt omkranset af træer og buske kan også med tiden fyldes op af blade og kviste, så kan vandet også blive næringsrigt. Kraftig algevækst om sommeren skyldes meget næring i vandet. Det medfører meget uklart vand og er skidt for søens planteliv. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at rense op i søen, for at fjerne slam og andet materiale, der fylder den op, samt store områder af for eksempel dunhammer, der er vokset langt ud i søen.

Anlæggelse af en ny sø
Hvis du gerne vil pleje en eksisterende sø, eller anlægge en ny sø, så skal du søge om tilladelse efter planloven, inden du går i gang. Afhængigt af søens placering, kan det blive nødvendigt med dispensationer efter anden lovgivning, som for eksempel Naturbeskyttelsesloven eller Skovloven. Det er derfor vigtigt at du, når du ansøger, vedlægger et kort med søens nøjagtige position indtegnet.
Til at gøre dette kan du udskrive luftfoto fra vores kortsystem.

Link til ansøgningskema  
Link til folderen godt vandhul
Link til folderen oplev padderne 

Søer og vandhuller er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven
Alle søer og vandhuller er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven når de er 100 m2 eller større. Det gælder både naturlige og menneskeskabte søer. Mindre søer er også beskyttede når de er i forbindelse med et beskyttet vandløb eller en anden beskyttet naturtype.
Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod tilstandsændringer af de beskyttede søer. Det vil sige at det ikke er tilladt at fylde søen op med f.eks. overskudsjord eller affald, at udvide eller oprense søen, tilføre drænvand eller at udsætte dyr og planter i en sø, uden en dispensation. En dispensation til et indgreb der ændrer tilstanden af en sø kan søges hos kommunen.   
 
Du kan søge om støtte til at etablere vandhuller ved Skov- og Naturstyrelsen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.