Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sagsgang

En sag starter typisk med at der ansøges om tilladelse eller dispensation til at foretage et indgreb i et område, der kunne være natur.
Når ansøgningen er modtaget, vurderes det, om der skal foretages en besigtigelse - eventuelt sammen med ansøgeren. Ved en besigtigelse vurderes områdets naturtilstand og sammenhæng med den øvrige natur. Samtidig vurderes indgrebets konsekvenser for naturen.

Afgørelse
På baggrund af vurderingen ved en eventuel besigtigelse samt anden information fra tidligere besigtigelser, luftfoto og ansøgerens eventuelle kommentarer, træffer kommunen afgørelse om:

  • Området er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Der eventuelt kan dispenseres til det ansøgte

Hvis der gives en dispensation til det ansøgte, vil denne ofte indeholde nogle vilkår, der skal opfyldes, for at dispensationen kan udnyttes.

Klagemulighed
Der kan inden for 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, klages over afgørelsen til Naturklagenævnet. En dispensation må ikke benyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage skal sagen sendes videre til Naturklagenævnet. Det betyder at dispensationen eller tilladelsen ikke må udnyttes, før Naturklagenævnet har afgjort sagen.

En dispensation efter Naturbeskyttelsesloven kan påklages af:

  • Ansøgeren
  • Ejeren af ejendommen
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.


Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med, at tilladelsen overholdes.

Tidshorisont
Tidshorisonten afhænger af sagstypen, men fra din ansøgning er blevet modtaget, til der træffes en afgørelse kan der typisk gå 2-5 måneder. Dertil skal lægges endnu 4 uger før klagefristen er udløbet før en dispensation eller tilladelse kan udnyttes.
Det er samtidig mængden af aktuelle sager der kan medvirke til at tidshorisonten kan blive noget længere. Hvis dette er tilfældet, vil du modtage et kvitteringsbrev med en forventet tidshorisont på din sagsbehandling. Det er vigtigt, at du søger i god tid, hvis du har en deadline, der skal overholdes i forhold til diverse støtteordninger.

Læs mere om kommunens pulje til naturgenopretning og stiprojekter
Link til mere information om naturbeskyttelse

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.