Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Overdrev

Overdrev er lysåbne tørre arealer domineret af græs- og urtevegetation. Planterne på overdrevet er ofte meget lyskrævende og tilpasset netop det tørre jordbundsklima.

Planter og dyr
Arter som man ofte finder på overdrevet, er blandt andet: håret høgeurt, fåresvingel, gul snerre, almindelig røllike, rød svingel, vellugtende gulaks, liden klokke, almindelig syre, kornet stenbræk og tjærenellike. Forekomsten af enkelte vækster af ene, tjørn og slåen kan bidrage til at forøge antallet af forskellige arter på et overdrev. Overdrevene kan være ekstremt artsrige og ofte med sjældne planter, svampe og dyr.
Overdrevene har også en stor landskabelig værdi, fordi de synliggør markante landskabselementer som stejle skrænter og bakker. Dermed bidrager de til oplevelsen af landskabets former og tilblivelse.  
 
Fælles arealer
Overdrevene var oprindeligt græsarealer uden for landsbyerne, hvor bønderne havde deres kreaturer gående. Overdrevene havde dengang en langt større udbredelse end nu. De er sidenhen blevet tilplantet med skov eller taget ind i omdriften. Størstedelen af de danske overdrev findes derfor i dag på stærkt kuperet terræn og stejle skråninger, hvor dyrkning ikke har været mulig.

Pleje
En god naturtilstand for overdrev opnås ved at begrænse næringsstofferne til området og samtidig sørge for at plantevæksten afslås eller afgræsses. Det betyder, at du ikke kun skal undlade at gøde overdrev, men også at du skal holde igen med at tilskudsfodre de græssende dyr. Overdrevene bliver negativt påvirket af gødskning fra omkringliggende marker, udsivende vand og nedfald af kvælstof fra atmosfæren. Et overdrev, der modtager for meget næring vil blive domineret af mælkebøtter, stor nælde, agertidsel og græsser som rajgræs, der kan udkonkurrere overdrevsplanterne.
For at holde opvæksten nede kan du sætte dyr på overdrevet eller foretage høslæt. Kreaturer er bedst egnet til overdrevet, men du kan også bruge får, heste og geder. Får, heste og geder giver ofte et mere artsfattigt overdrev, da de afgræsser plantevæksten så den bliver meget kort og tæt. Tager du høslæt på dit overdrev, er det en god idé at slå partier på skift, sådan at flere partier får lov at stå urørte nogle år inden de slås igen. Dette tager hensyn til de dyr, der lever i vegetationen og kan også medvirke til en varieret vækst på overdrevet. Høslæt bør ske omkring d. 1. august, og det afslåede materiale skal fjernes fra overdrevet. På den måde holdes overdrevet næringsfattigt.
Ejere og brugere af de beskyttede overdrev er pålagt en rydningspligt. Ifølge rydningspligten må opvækst af træer og buske ikke være mere end 5 år gamle, medmindre de er fra før 2004.
 Her kan du læse mere om rydningspligten hos Plantedirektoratet.

Overdrevene er beskyttede
Overdrevene er beskyttede efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og der må ikke foretages indgreb der ændrer tilstanden af et beskyttet overdrev. Overdrevene må ikke dyrkes op, plantes til, kalkes, graves op, gødskes eller sprøjtes.

Kontakt
Skal du foretage indgreb på et overdrev så kontakt kommunen på telefon 99 60 40 00 eller send en ansøgning til:

Ikast-Brande Kommune
Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Att: Naturgruppen
Eller på E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.