Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mose

Moserne omfatter de forskellige våde og sumpede naturtyper, som ofte danner tørv. Typisk opdeles moserne i rørsumpe, skovsumpe, kær, væld og højmose. Selvom de kan være vidt forskellige er de alle præget af et planteliv tilpasset en gennemsnitlig høj vandstand. Noget der oftest går igen, over hele viften af mosetyper, er tilstedeværelsen af forskellige arter halvgræsser og siv.

Det er de karakteristiske arter i mosen, der afgør hvilken type mose du står i:

  • Rørsumpe er som navnet antyder, domineret af rørgræs og tagrør.
  • Skovsumpen er domineret af træer af el, pil, birk og ask.
  • Højmoserne får tilført vand udelukkende fra regnvandet. De er domineret af tørvemosser og dværgbuske som pors, klokkelyng og mosebølle.
  • Kær og væld får en del af deres vand tilført fra grundvandet, og kan være næringsfattige. Det er i de næringsfattige kær og væld at du hyppigst finder de sjældne arter.

I nogle moser findes de kødædende planter soldug og vibefedt, samt kæruld, bukkeblad, trævlekrone og kragefod.

I moserne findes nogle af Kommunens både mest artsrige, men også de mest artsfattige naturområder. Især mængden af insektarter kan være overvældende om sommeren. Forskellige svirrefluer, guldsmede og sommerfugle er tilknyttet moserne, samt selvfølgelig padder, vildt og fugle.

Moserne har aldrig eller meget sjældent være omlagt. Da moserne er meget sumpede kan de ofte være meget ufremkommelige for mennesker. Det gør moserne egnede for arter, der ikke tåler stor forstyrrelse.

Arkæologiske fund
De fleste af vores moser var før i tiden søer, og de har derfor også en kulturhistorisk værdi. Datidens befolkning anvendte søerne til fiskeri, jagt og offersteder. Derfor findes der en del arkæologiske fund i moserne, som for eksempel Tollundmanden, der blev fundet i mosen i Bjeldskovdal øst for Bølling Sø. 

§ 3 i Naturbeskyttelsesloven
De danske moser er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og det er ikke tilladt at foretage indgreb, der ændrer tilstanden af en beskyttet mose. Moserne må ikke dyrkes op, plantes til, graves op eller gødskes.
Det er heller ikke tilladt at ændre på drænrørenes diameter eller drænrørs dybden, uden en dispensation. Du skal være opmærksom på, at ændring af drænenes dybde eller diameter, som for eksempel løber mellem din mark og en beskyttet mose, kan have en negativ effekt ind på den beskyttede mose. Det vil derfor ikke være tilladt, selvom du ikke har foretaget dig noget inde på den beskyttede mose.

Ejere og brugere af de beskyttede moser er pålagt en rydningspligt. Ifølge rydningspligten må opvækst af træer og buske ikke være mere end 5 år gamle, medmindre de er fra før 2004.

Pas på at du ikke forveksler tilgroning af en mose med skovsumpe. Træbevoksede moseområder, hvor vegetationen er opstået naturligt som for eksempel birke-, pile-, elle-, og askemoser, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Her må man ikke bare rydde trævæksten uden en dispensation.
Her kan du læse mere om rydningspligten hos Plantedirektoratet.

Kontakt
Er du i tvivl eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.
Skal du foretage indgreb i en mose så kontakt kommunen på telefon 99 60 40 00 eller send en ansøgning til:

Ikast-Brande Kommune
Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Att: Naturgruppen
Eller på E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.