Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hede

Den danske hede er et kulturlandskab karakteristisk for Midt- og Vestjylland. Hederne er dværgbuskenes land, og er typisk domineret af hedelyng, revling og tyttebær.

På heden kan du se
På hederne kan du tit se hedelyng, klokkelyng, blåbær, krybende pil, blåtop, katteskæg, bølget bunke og fåresvingel. Der kan også ofte være en spredt busk- og trævækst af eg, ene, gyvel, birk og nåletræer, der bidrager til variationen på heden. Store ensartede tørre vidder med lyng, kan synes fattige på arter, men kigger du nærmere vil du se flere forskellige sommerfugle, biller, krybdyr og fugle tilknyttet heden. Fugtige lavninger ind i mellem de store partier skaber en mosaik, og bidrager til, at der findes mange forskellige arter på heden.

Et kultur landskab
Hederne er typisk opstået ved, at man har opgivet dyrkningen på næringsfattig sandet jord og i stedet afgræsset arealet. Hederne er oftest truet af næringsstoftilførsel og tilgroning. Ved øgede mængder næring klarer græsserne, som for eksempel blåtop, sig bedre end lyngen og udkonkurrerer den. Hvis en sådan hede får lov til at stå hen, vil den til sidst forsvinde i skov og krat. Det er derfor nødvendigt at pleje hederne, og nogle gange skal der nogle drastiske indgreb til.

Pleje
Som plejetiltag kan man afskrælle heden samt det førnelag, der samler sig under lyngen og køre det bort. Førnelaget består af dødt uomsat plantemateriale, fra tidligere år. Når førnelaget bliver for tykt er det medvirkende til at lyngen får sværere ved at konkurrere med græsserne. Ved at afskrælle fjerner man ikke bare noget næring, men man får også ryddet ud i gamle forveddede lyngplanter og givet plads til nye unge skud. Umiddelbart efter et areal har været afskrællet kan det virke som et voldsomt tiltag. Arealet står bart og trist hen og det hele ser lidt ødelagt ud, men på sigt har det en god plejende virkning på heden.

En anden metode, der kan bruges er en mosaikafbrændingen, hvor afgrænsede dele af en hede brændes af. En knap så voldsom pleje er afgræsning, hvor dyrene holder væksten nede. Traditionelt set har man oftest brugt får til at afgræsse på hederne, men også kreaturer og heste kan bruges. Afgræsning skal oftest følges op med periodevis rydning af den trævækst som dyrene ikke tager, ca. hvert 5. år.

Ejere og brugere af de beskyttede heder er pålagt en rydningspligt. Ifølge rydningspligten må opvækst af træer og buske ikke være mere end 5 år gamle, medmindre de er fra før 2004.
 
 Her kan du læse mere om rydningspligten hos Plantedirektoratet.
 
HUSK altid at henvende dig til kommunen inden du begynder at pleje en hede.
Der er næsten altid nogle tilladelser eller dispensationer, der skal være på plads. I nogle tilfælde kan det være muligt at søge støttemidler til at naturpleje en hede.

De store flotte heder på Harrild Hede, Nørlund Plantage og Brandlund Mose er et besøg værd.

De danske heder er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven og der må ikke foretages indgreb, der ændrer tilstanden af en beskyttet hede. Hederne må ikke dyrkes op, plantes til, graves op eller gødskes. Skal du foretage indgreb på en hede, så kontakt kommunen. 

Ansøgningen skal sendes til:
Ikast-Brande Kommune
Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Att: Naturgruppen
Eller på E-mail
Telefon 99 60 3390 
  
 
  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.