Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Eng

Enge
De ferske enge findes på fugtige lavbundsarealer, ofte i forbindelse med søer, vandløb og moser. De er domineret af en relativ lav vækst, bestående af græsser og bredbladede urter skabt af vedvarende græsning eller høslet. Enge kan have en ekstrem høj artsrigdom af planter.
Karakteristiske engplanter er blandt andet:  Lav ranunkel, lysesiv, kærtidsel, mosebunke, engrapgræs, almindelig rapgræs, almindelig mjødurt og trævlekrone. Det er også på engene at vi finder de fredede orkidéer som kødfarvet- og majgøgeurt. En fersk eng kan om sommeren være et utroligt smukt syn med mange forskellige farverige blomster og et mylder af insekter. Mange sommerfugle nyder godt af engens planter.

Den voksne sommerfugl suger nektar fra engens blomster, mens flere af sommerfuglelarverne er afhængige af de mere uanseelige græsser til foder og skjul.

Der er også mange fugle, der lever og yngler på engene og bruger vegetationen som skjul, for eksempel viben og bekkasinen. Gulspurven ses ofte i tilknytning til krat og skovbryn ved engene. Den bygger rede lavt i den tætte vegetation og lever blandt andet af insekter som den finder på engen. Engene kan have en stor naturværdi og være af betydning for den lokale fauna, selvom det blot ser ud til at være en grøn rodet kedelig masse "græs og siv" uden iøjefaldende farverige blomster.
Derudover har engene også en vigtig rolle i forhold til vores vandmiljø. De kan tilbageholde næringsstofferne og begrænse jorderosionen til vores vandløb og søer.

Pleje

Enge kan plejes ved at foretage høslæt eller ved at lade dem afgræsse. Hvis du vil afgræsse en eng så kan kommunen hjælpe dig med at finde et passende græsningstryk. Høslæt må kun udføres mellem den 1. juni til den 30. april.
Ejere og brugere af de beskyttede enge er pålagt en rydningspligt. Ifølge rydningspligten må opvækst af træer og buske ikke være mere end 5 år gamle, medmindre de er fra før 2004.

Her kan du læse mere om rydningspligten hos Landbrugsstyrelsen.

Naturenge og Kulturenge
Engene kan deles op i to typer: naturenge og kulturenge.

Naturenge har aldrig været omlagte og får ikke tilskud af gødning. De kan dog være afvandede af hensyn til græsning eller høslæt. Alle naturenge er beskyttet mod tilstands ændringer af Naturbeskyttelseslovens § 3. Hidtidig drift må dog fortsætte som vanligt.
Det vil sige, at for eksempel så må dræn, der oprenses hyppigere end hvert 7 år fortsat oprenses, men du må ikke ændre på drænrørenes diameter eller drænrørsdybden, uden en dispensation. 

Kulturenge er enge, der omlægges med eksempelvis græsser én gang hvert 7-10 år. De vil ofte i perioder være gødskede, drænede og sprøjtede. Kulturenge, hvor omlægningen ikke hidtil er sket hyppigere end hver 7-10 år, er også beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Driften må dog fortsætte som hidtil. Frekvensen af omlægningen og driften af arealerne må dog på ingen måde intensiveres.

De ferske enge er i dag beskyttet
Antallet af ferske enge er gået kraftigt tilbage siden midten af 1900-tallet. Dette skyldes blandt andet den systematiske dræning og udretningen af landets åer, der har medført at vandspejlet i dag ligger lavere end før. Udviklingen i landbruget har medført et mindre behov for enge til afgræsning og høslet. Mange tusinde hektarer engområder er som en følge af det, blevet drænet og opdyrket i stedet.
De fleste danske enge er i dag beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Man må ikke foretage indgreb, der ændrer tilstanden af en beskyttet eng. De beskyttede enge må ikke dyrkes op, plantes til, graves op eller gødskes. Det er heller ikke tilladt, at ændre på drænrørenes diameter eller drænrørs dybden, uden en dispensation. Du skal være opmærksom på, at ændring af drænenes dybde eller diameter som for eksempel løber mellem din mark og en beskyttet eng kan have en negativ effekt ind på den beskyttede eng. Det vil derfor ikke være tilladt, selvom du ikke har foretaget dig noget inde på den beskyttede eng.

Skal du foretage indgreb på en eng så kontakt kommunen på telefon 99 60 40 00 eller send en ansøgning til:

Ikast-Brande Kommune
Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Att: Naturgruppen

Du kan også sende en mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Link til mere information om naturbeskyttelse

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.