Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskyttet natur

Naturbeskyttelse og § 3

Den danske natur er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsparagraf, der har til formål at bevare og værne om de danske naturtyper og derigennem beskytte det plante- og dyreliv, der lever i tilknytning til naturtyperne.
En lang række af vores mest truede dyr og planter er afhængige af den beskyttede natur.

I praksis betyder beskyttelsen, at du ikke må ændre tilstanden af de beskyttede naturområder. Beskyttelsen tager også højde for indgreb udenfor de beskyttede områder, som kan have en tilstandsændrende effekt på det beskyttede område.

Du kan læse mere om, hvad du må og ikke må under afsnittene for de enkelte naturtyper.
De følgende naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 :

Naturtyperne er beskyttede når:

  • Når de alene eller i forbindelse med andre naturtyper, udgør et areal som er større end 2500 m². Det gælder også selvom der er flere ejere.
  • Søer er beskyttede når de er større end 100 m².
  • Desuden er moser beskyttede, uanset størrelse, når de er i forbindelse med en beskyttet sø eller vandløb.
  • De vandløb, der er beskyttede, er udpeget af miljøministeren.

Hvad må du?
Generelt må du ikke opdyrke, opfylde, gøde, sprøjte, dræne, eller grave ud i de beskyttede naturtyper. Du må dog godt fortsætte den hidtidige drift på de beskyttede arealer. Har du kontinuerligt foretaget høslet på dine enge siden 1992 eller oprenset dine dræn på en eng mindst hvert 7 år, så kan du fortsætte med det uden at søge dispensation.

Dispensation
Skal du derimod udvide eller intensivere driften af et beskyttet areal, skal du søge om dispensation. Du skal endvidere søge om en dispensation hvis du vil forøge diameteren på drænrør eller grave dem dybere ned i jorden. Da dræning i nærheden af et § 3 beskyttet område, nemt kan påvirke det beskyttede område, skal du søge om en dispensation, når du nydræner eller ændre på drænrørenes diameter eller dybde.

Kommunen er den forvaltende myndighed af Naturbeskyttelsesloven og kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Der kan for eksempel gives dispensation til indgreb, der gavner naturtypens tilstand og forøger naturværdien.
Det kan være svært at overskue alle reglerne om hvad man må og ikke må. Det er derfor altid en god idé at spørge kommunen, hvis du er i tvivl, inden du går i gang med et projekt. I sidste ende er det nemlig lodsejerens og brugerens eget ansvar, at orientere sig om lovgivningen, og sørge for at den bliver overholdt.

Ansøgning
Ansøgning om dispensation til indgreb i et § 3 beskyttet område skal sendes til:

Ikast-Brande Kommune
Miljøafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast 
Att: Naturgruppen
Eller på E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Du skal angive på et kort hvad ansøgningen omfatter og anføre matrikelnummer. Dertil kan du bruge kommunens kortsystem Kort og GIS.
Du kan læse mere om selve sagsgangen her.

Naturen på nettet
Kommunen fører løbende tilsyn med de beskyttede naturområder. Gennem tilsyn og nye registreringer kortlægger vi den natur der er til stede i kommunen. Du kan se de arealer vi allerede har registreret på nettet

Det er dog vigtigt at understrege, at de registrerede arealer, som du kan se på nettet, kun er vejledende. Selve Naturbeskyttelseslovens § 3 er nemlig dynamisk, og afspejler naturen ude i felten. Naturen ændrer sig konstant, og områder kan derfor vokse ind og ud af beskyttelsen. Et beskyttet overdrev, der springer i skov og med tiden mister de planter, der kendetegner et typisk overdrev, vil således ikke længere være beskyttet. Omvendt vil en nygravet sø først blive beskyttet når der kommer en naturlig flora og fauna.
Du kan opleve, at der er natur på din ejendom, som er beskyttet, selvom det ikke fremgår af de registreringer, du kan se på nettet. Du kan også have arealer, der ikke er omfattet af beskyttelsen længere, selvom de er registreret på nettet.

Oplysninger fra kommunens § 3-besigtigelser er lagt ind i Naturdatabasen, som er den landsdækkende database, som indeholder kommunernes og Miljøministeriets naturdata, som er indsamlet i forbindelse med besigtigelser og overvågningsprogrammer.
Naturdatabasen kan bland andet  tilgåes via hjemmesiden www.naturdata.dk.

OBS OBS Desværre understøttes Naturdata.dk kun fuldt ud af Internet Explorer 6 & 7.

Anvendes Internet Explorer 8 eller 9 skal man derfor aktivere 'Compabililty view'/'Kompabilitetstilstand' ved at klikke på ikonet til højre for browserens adresselinje. Alternativt kan man via 'tools'-menuen åbne 'Compability view settings' og tilføje 'naturdata.miljoeportal.dk' til listen af sider der kræver 'Compability view'.

Naturdata kan nemt tilgåes via kommunens BorgerGIS
Under fanen: 'Naturdata' tænder du temaet: 'Naturbesigtigelser' - fremsøg et givent arealer og brug i-knappen. Ad denne vej får du adgang til: 'Link til Naturdatabasen'.
OBS OBS  Vær opmærksom på at hjemmesiden er skrevet til Explorer 6 & 7 jf. ovennævnte.

Mener du at have et fejlregistreret areal, eller er du i tvivl om du har natur på din ejendom så kan du kontakte kommunen på telefon 99 60 40 00 eller på email: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Naturbeskyttelsesloven indeholder også en beskyttelse mod terrænændringer og byggeri i form af bygge- og beskyttelseslinjer.

Naturen kan også være fredet. Natura 2000 er en international beskyttelse.

Du kan også læse om naturbeskyttelse i vores folder eller på Naturstyrelsens hjemmeside om beskyttet naturtyper.
Link til folder  Naturarealer -  hvordan må de bruges
Link til Miljøstyrelsen - beskyttet natur  
 
Naturbeskyttelsesloven kan læses i sin helhed på retsinfo.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.