Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtægter

Billedkunstrådet er nedsat af Kultur- og Fritidsudvalget og rådets virkeperiode følger byrådets valgperiode.

Vedtægter
§ 1
Ikast-Brande Kommunes Kunstråd er dannet med det formål at sikre høj kunstnerisk kvalitet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning i Ikast-Brande Kommune, samt sikre vedligeholdelsen af den kunstneriske udsmykning i kommunen, som ikke er ejet af private eller selvejende institutioner.

Ikast-Brande Kommunes kunstråd har til opgave at
- virke som rådgivende organ for Ikast-Brande Kommune i kunstneriske spørgsmål
- varetage vedligehold af den udendørs udsmykning i kommunen, der ikke ejes af private eller selvejende institutioner

Ikast-Brande Kommunes kunstråd kan
- igangsætte kunstneriske aktiviteter/kunstprojekter, herunder indkøb af kunst
- igangsætte formidling af kunstneriske aktiviteter/projekter
- virke som rådgivende organ for institutioner og for erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning

Kunstrådet bør være opsøgende i sit virke

§ 2
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Ikast-Brande Kommune, ved tilskud fra private virksomheder og fonde, samt fra offentlige institutioner.

§ 3
Værker erhvervet af Ikast-Brande Kommunes Kunstråd tilhører Ikast-Brande Kommune.

§ 4
Kunstrådet skal sørge for registrering og vedligeholdelse af de erhvervede kunstværker

§ 5
Kunstrådet består af 5 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen, følgende den kommunale valgperiode. Første periode bliver således på 3 år.

Medlemmerne udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kunstrådet består af:
• En repræsentant fra Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
• Fire repræsentanter med kunstnerisk interesse og relevant faglig baggrund

Kunstrådet, der er ulønnet, konstituerer sig med formand og næstformand.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Vedtagelser i kunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Sekretariatet indkalder til møderne i samråd med formanden.

Der afholdes som udgangspunkt 2 møder årligt.

Kunstrådets medlemmer kan ikke få del i udvalgets midler eller udbytte af nogen art.

§ 6
Kunstrådets aktiviteter er en integreret del af Ikast-Brande Kommunes regnskab.

Kunstrådet rapporterer 1 gang årligt om årets aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Fritidsområde varetager sekretariatsfunktionen, og alle udgifter/indtægter fremsendes til godkendelse af Kultur- og Fritidsområdet.

§ 7
Kunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget

§ 8
Kunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide midler til tilsvarende kulturelle formål efter Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse og efter indstilling fra Kunstrådet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.