Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedsat arbejdsevne

 

Revalidering kan være en mulighed for dig, der ikke kan klare dit nuværende job på grund af begrænsninger i din arbejdsevne.

 • Revalidering vil typisk være uddannelse eller optræning i en offentlig eller privat virksomhed.
   
 • Der gives revalidering inden for brancher og uddannelser, der vurderes at give de bedste muligheder for at få et job efterfølgende.
   
 • Revalidering tilrettelægges i samarbejde med dig, hvor udgangspunktet er, at du på kortest mulig tid skal tilbage på arbejdsmarkedet.
   
 • Hvis du er i tvivl om, hvad du skal i gang med, og hvad du kan holde til, kan der iværksættes en forrevalidering.
   
 • Forrevalidering kan bestå af arbejdsprøvning, men det kan også være undervisning eller erhvervsintroducerende kurser.
   
 • Det er jobcentret, der træffer beslutningen om at bevillige revalidering.
   
 • Revalidering kan kun bevilliges, når alle muligheder efter anden lovgivning er udtømt.

Du kan læse mere om revalidering på borger.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fleksjob er for dig, der ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af varig nedsat arbejdsevne.

 • Du kan komme i fleksjob både ved private og offentlige arbejdsgivere.
   
 • Du får løn for det antal timer, du kan arbejde effektivt.
   
 • Ud over lønnen fra din arbejdsgiver, får du et tilskud fra kommunen. Tilskuddets størrelse er afhængig af dit lønniveau og det antal timer, du kan arbejde.
   
 • Det er kommunen, som efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet vurderer, om du er berettiget fleksjob.
   
 • For at være berettiget til et fleksjob skal din arbejdsevne være væsentligt nedsat.
   
 • For at blive berettiget til fleksjob skal alle muligheder for genoptræning og omplacering være undersøgt.
   
 • Hvis du tilkendes et fleksjob, laver jobcentret en vurdering af hvor mange arbejdstimer du kan arbejde, og hvad dit skånebehov er.
   
 • Vurderingen skal danne grundlag for en aftale om ansættelse i et fleksjob mellem dig og en kommende eller nuværende arbejdsgiver.
   
 • Du skal være opmærksom på, at hvis du er førtidspensionist kan du ikke blive berettiget et fleksjob.

Du kan læse mere om fleksjob på borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Er du førtidspensionist, og gerne vil arbejde og tjene penge, men ikke kan klare et job på ordniære vilkår, er job med løntilskud en mulighed.

 • Arbejdsgiver og arbejdstager aftaler løn- og arbejdsvilkår.
   
 • Et løntilskud til førtidspensionister skal godkendes af kommunen.
   
 • Har du brug for hjælp eller vejledning, når du starter på job, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til en mentor.
   
 • Hvis en virksomhed skal ændre indretningen på arbejdspladsen eller har brug for arbejdspladsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. Det er dog et krav, at hjælpemidlerne er af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Du er velkommen til at kontakte jobkonsulent, Marianne Schnedler Møller, for råd og vejledning onsdag mellem kl. 9.30-12.00 på telefon nr. 9960 4195.

Du kommer på et jobafklaringsforløb, når du ikke kan få forlænget sygedagpenge, men stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

 • Et jobafklaringsforløb er en individuelt tilpasset tværfaglig og helhedsorienteret indsats.
   
 • Et jobafklaringsforløb skal hjælpe dig tilbage på arbejde eller uddannelse.
   
 • Du udarbejder sammen med din sagsbehandler et udkast til en rehabiliteringsplan.
   
 • En rehabiliteringsplan indeholder blandt andet information om dit job- og/eller uddannelsesmål.
   
 • Rehabiliteringsteamet i Jobcenter Ikast-Brande afgiver en anbefaling til, hvilken tværfaglig indsats der er relevant.
   
 • Læs mere om Rehabiliteringsteamet.

Du kan læse mere om jobafklaring på borger.dk.

Har du funktionsnedsættelse, findes der en række kompenserende ordninger, som kan øge dine muligheder for at fastholde et job.
Formålet er at give mennesker med fysisk og psykiske handicap mulighed for at arbejde på linje med andre.

Hjælpemidler:

 • Hjælpemidler til erhverv kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Det er jobcentret, som bevilliger hjælpemidler til erhverv, og det er en betingelse for bevilling, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde. Desuden er det et krav, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.
   
 • Hjælpemidler til uddannelse kan bevilges i form af tilskud til uddannelsesmaterialer, arbejdsredskaber og mindre indretning på uddannelsesstederne. Den kompenserende støtte, som en uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse har brug for, skal stilles til rådighed af den enkelte uddannelsesinstitution. Det er den uddannelsessøgende, der ansøger om kompensation i samarbejde med uddannelsesstedet og læreren/studievejlederen.

Personlig assistance:

 • Personlig assistance til erhverv ydes til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver. Den personlige assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.
   
 • Personlig assistance til uddannelse kan bevillges til ledige eller beskæftigede personer med funktionsnedsættelse, som er under efter- eller videreuddannelse. Dette gælder også, hvis personen i forvejen får tilskud til personlig assistance i forbindelse med sit job. Den personlige assistent assisterer ved at udføre praktiske ting, som personen ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan være at fungere som øjne og ører, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve fungerer den personlige assistent oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk.
   
 • Det er også muligt at få bevilget personlig assistance i forbindelse med gennemførelsen af en uddannelse, der er godkendt af SU-styrelsen. Her er det uddannelsesstedet, der er ansvarlig for bevillingen af personlig assistance.

Fortrinsadgang:

 • En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgangen. Fortrinsadgang gælder også ved udstedelse af bevillinger til stadepladser, kiosker og ved uddeling af taxabevillinger. Det er jobcentret, der administrerer regelsættet om fortrinsadgang.

Mentorordninger:

 • En mentor kan bevilges af jobcentret i alle tilfælde, hvor der er brug for særlig støtte for, at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb, en uddannelse eller et job. Mentorstøtten sigter på at gøre personen i stand til at kunne udføre et job, hvor personlig assistance løser problemer i forbindelse med arbejdssituationer eller opgaveudførelsen.

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen):

 • Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen er kvalificeret til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk. Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder, og der ydes tilskud til ansættelse i såvel offentlige som private job. Det er jobcentret, der bevilger løntilskuddet.

Vil du vide mere?

Førtidspension er for dig, der har varig nedsat arbejdsevne i sådan en grad, at du ikke kan varetage et almindeligt job eller på særlige vilkår. Vær opmærksom på, at hvis du er under 40 år kan du ikke få tilkendt førtidspension dog kun i særlige tilfælde.

 • Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling el.lign.
   
 • Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.
   
 • Det er kommunen, som efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet vurderer, om du er berettiget førtidspension.
   
 • Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at din arbejdsevne skal være så nedsat, så du ikke kan varetage et almindeligt job eller et job med særlig støtte som f.eks. fleksjob. Du kan søge seniorførtidspension hos kommunen, som derefter afgør, om du er berettiget seniorførtidspension.

Du kan læse mere om førtidspension på borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Den 1. januar 2020 blev det muligt for borgere med nedsat arbejdsevne at ansøge om seniorpension, såfremt der er under 6,5 år til folkepensionsalderen. 
 
Seniorpension kan tilkendes personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen. 

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års beskæftigelse, og at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til senest job.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Hvis du ønsker at ansøge om seniorpension, skal du kontakte den sagsbehandler du er tilknyttet i kommunen. Det vil sige er du f.eks. sygemeldt eller visiteret til fleksjob, er det den sagsbehandler, der allerede varetager sagsbehandlingen, du skal kontakte.

Hvis du er selvforsørgende, i job eller ledig og ønsker at ansøge om seniorpension, kan du kontakte:
Charlotte Laursen
Tlf. 9960 4222
Mail: chala@ikast-brande.dk

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du kontakte:
Marianne Schnedler Møller
Tlf. 9960 4195
Mail: masmo@ikast-brande.dk

 

Du kan læse mere om seniorpension på borger. dk

Et ressourceforløb er en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som har fokus på, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Et ressourceforløb består af:

 • Mål i forhold til arbejde og uddannelse som styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
   
 • Beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.
   
 • Det er kommunen, som efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet vurderer, om du er berettiget til ressourceforløb.
   
 • Et ressourceforløb kan have en varighed fra 1-5 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om ressourceforløb på borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hvis du er ledig og tilmeldt jobcentret er det vigtigt, at du læser nedenstående pjece for den målgruppe du hører til. Pjecen omhandler dine pligter som ydelsesmodtager.

Kontakt:
Har du spørgsmål til pjecen, skal du kontakte din rådgiver i Jobcentret. 
Se kontakt oplysninger her. 


Målgruppe:
Aktivitetsparat:

Jobparat:

Ressourceforløb:

Uddannelsesparat:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.