Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til foreninger og aftenskoler

På denne side findes en liste over tilskud, som kan søges hos Ikast-Brande Kommune. Nogle af tilskuddene kan udelukkende søges af godkendte folkeoplysende foreninger, mens Udviklings- og Aktivitetspuljen også kan søges af selvorganiserede grupper.

Aktiv Ikast-Brande

Hvad er Aktiv Ikast-Brande?
Aktiv Ikast-Barnde er dét sted, hvor du som forening ansøger om tilskud. Aktiv Ikast-Brande har erstattet det tidligere ansøgningssytem pr. 1. januar 2020.

- Besøg Aktiv Ikast-Brande

Inden du overvejer at oprette en ny bruger på Aktiv Ikast-Brande, så se først om din forening allerede er oprettet via fanen "Foreningsoversigt".

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år (faste planlagte træninger/aktiviteter - ikke stævner, turneringer, udflugter, lejre mv.)

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg aktivitetstilskud:

Hvilke materialer skal vedlægges:

 • Medlemsliste (inkl. navn, fødselsdato, bopælskommune og evt. hold/gruppe)
 • Regnskab (underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer)
 • Eventuel dokumentation for forhøjet aktivitetsniveau
 • Revisorerklæring
 • Erklæring om indhentelse af børneattester
 • Aktivitetslister

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningens regnskab offentliggøres (foreningen kan vedlægge et tilskudsregnskab)
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Foreninger som enten udelukkende eller delvist har aktiviteter for handicappede aktivitetsudøvere, skal ansøge i puljen "Aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere"

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Driftsudgifter for egne lokaler
 • Leje- og driftsudgifter for lejede lokaler (mod fremvisning af lejekontrakt)
 • Lejede haller (kræver forudgående henvendelse til- og godkendelse fral Erhverv & Fritid før denne type udgift er tilskudsberettiget)
 • Lejrpladser (udelukkende for spejdere)

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg lokaletilskud:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • Medlemsliste (inkl. navn, fødselsdato, bopælskommune og evt. hold/gruppe)
 • Regnskab (underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer)
 • Dokumentation for angivne udgifter
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Hvor kan vi læse mere:

Bilagsskabelon (valgfrit)
Erhverv og Fritid har udarbejdet en skabelon, som kan være en hjælp til dig, der skal ansøge om lokaletilskud.

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningens regnskab offentliggøres (foreningen kan vedlægge et tilskudsregnskab)
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad ydes der tilskud til:

 • Eksisterende faciliteter, udendørsarealer og tilsvarende
 • Ombygninger, tilbygninger og anskaffelse af nyt inventar

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Søg ekstraordinært lokaletilskud:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • To sammenlignelige tilbud på alle udgifter over 15.000 kr. inkl. moms
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Kun ansøgninger på under 100.000 kr. kan behandles
 • Foreningen skal vedhæfte sit regnskab (foreningen kan vedlægge et tilskudsregnskab)
 • Foreningens regnskab offentliggøres
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Når projektet er færdiggjort skal fakturaer/betalingsdokumentation indsendes til Erhverv & Fritid
 • Hvis dit projekt ikke kan gennemføres i bevillingsåret, skal du anmode om udsættelse og have bekræftelse herpå, inden udsættelsen kan accepteres.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvornår er der frist:

 • 1. november hvert år for perioden 15/9 forrige år til 1/11 i indeværende år

Søg tilskud til lederuddannelse:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • Program for kurset
 • Deltagerliste
 • Faktura og betalingsdokumentation

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningen skal vedhæfte sit regnskab (foreningen kan vedlægge et tilskudsregnskab)
 • Foreningens regnskab offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside
 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Der ydes ikke tilskud til forplejning, transport eller ophold
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud pr. forening på 50.000 kr.

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper

Hvad ydes der tilskud til:

 • Nye initiativer
 • Betydelige uforudsete udgifter (dog undtaget bygninger og faciliteter)
 • Rekvisitter, som ikke er til stede i det anviste lokale
 • Midler til udvikling og samarbejde i foreningslivet
 • Partnerskaber

Hvornår er der frist:

 • 31. marts 2019 og 30. september 2019 (du får besked om, hvornår din ansøgning bliver behandlet).

Bemærk, at foreninger som uforskyldt er kommet i en situation, der medfører betydelige uforudsete udgifter løbende kan få sin(e) ansøgninger behandlet.

Søg tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen:

Hvad skal vi bruge af materialer:

 • To sammenlignelige tilbud på alle udgifter over 15.000 kr. inkl. moms
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Foreningen skal vedhæfte separat erklæring om indhentelse af børneattester
 • Foreningen skal vedhæfte separat aktivitetsliste
 • Ansøgere skal selv bidrage med mindst 50 % af udgifterne
 • Projektet må ikke være igangsat inden der ansøges, med mindre særlige forhold har gjort sig gældende, og der kan redegøres for disse i ansøgningen

Formål
Formålet med puljen er at understøtte nyskabende og eksperimenterende projekter og idéer.

Projekterne skal overordnet bidrage til at styrke og udvikle både det organiserede og
selvorganiserede foreningsliv i Ikast-Brande Kommune og der ligges tillige vægt på, at der samarbejdes på tværs af flere foreninger.

Det er muligt at tage kontakt til "Bevæg dig for livet"-konsulenten (BDFL) i Ikast-Brande Kommune, som kan hjælpe og rådgive omkring udformningen af projektet, såfremt det ligger inden for rammerne af BDFL-aftalen.

Konsulenten kan bl.a. bidrage til at skabe nye samarbejder med andre foreninger, interesseorganisationer, kommunale forvaltninger m.v.

Søg tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen:

Kontakt
Christian Rytter Valbak
E-mail:  chmva@ikast-brande.dk
Tlf.: 9960 4157

Tilskudsberettigede tiltag
Du kan ansøge om midler til følgende tiltag:

- afholdelse af en konkret aktivitet, hvor flere foreninger er involveret.

- omkostninger i forbindelse med etablering af samarbejde med flere aktører.

- konsulentbistand vedrørende foreningsudvikling.

- opstart af en ny aktivitet eller et nyt hold for en af målgrupperne i BDFL-aftalen.

- projekter, der handler om at få flere medlemmer eller aktive i foreningen.

- uddannelse af trænere, instruktører, tovholdere og ledere i forbindelse med oprettelse af nye hold for særlige målgrupper (under BDFL-aftalen).

- inklusion af borgere i foreningen (nydanskere, handicappede, psykisk sårbare m.v.).

- projekter med fokus på at inddrage inaktive personer/målgrupper.

Hvem kan ansøge?
- godkendte folkeoplysende foreninger, der som minimum samarbejder med en anden (gerne godkendt) forening i Ikast-Brande Kommune.

- flere godkendte folkeoplysende foreninger, der samarbejder om et fælles projekt, gerne sammen med en eller flere øvrige aktører.

foreningssamarbejde mellem foreninger, der har forskellige aktiviteter og/eller primære formål, foretrækkes.

Retningslinjer for uddeling af tilskud
- foreningerne skal bidrage med en form for egenbetaling. Egenbetalingsstørrelse fastlægges ikke, og udvalget kan vælge, at afvige herfra ud fra en samlet vurdering af den konkrete ansøgning

- der kan som udgangspunkt ikke ansøge om mere end 30.000 kr. pr. projekt

- der bevilges primært midler til projekter rettet mod børn og unge eller hvis de specifikt er rettet mod en af BDFL-målgrupperne

- dækning af deltagerbetaling, såfremt det kan dokumenteres, at en deltagerbetaling vil være hæmmende for projektet

- projekter, som har til formål at styrke indsatsen over for særlige målgrupper som eksempelvis flygtninge/indvandrere, ældre eller handicappede

- støtte projekter, som udvikler eller understøtter de selvorganiserede grupper.

Hvem kan modtage tilskud:

 • Alle foreninger, fællesskaber og borgere, som vil lave motions- og idrætsaktivitet for nye målgrupper (inaktive).

Hvad ydes der tilskud til:

 • Opstart af bevægelses-, motions- eller idrætsaktivitet for inaktive målgrupper
 • Udvikling af eksisterende bevægelses-, motions- eller idrætstilbud, så der bliver plads til nye målgrupper
 • Markedsføring af eksisterende motionstilbud eller opstart af nye i forhold til rekruttering af deltagere
 • Støtte til endagsevents og arrangementer med fokus på at få flere i bevægelse.

Hvornår kan der søges:

 • Hele året efter kontakt med Projektleder Christian Rytter Valbak på tlf.: 9960 4157 eller e-mail: chmva@ikast-brande.dk

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Der gives op til 2500 kr. til opstart og udvikling af aktiviteter
 • Der gives ikke tilskud til drift af en aktivitet
 • Der gives ét tilskud per aktivitet - En forening eller fællesskab kan dog godt søge flere gange til forskellige aktiviteter
 • Midler kan kun uddeles, hvis det er til fordel for 'Bevæg dig for livet'-visionen i Ikast-Brande Kommune (læs mere på www.bdfl.ikast-brande.dk)
 • Der er som udgangspunkt ingen opfølgning på anvendelse af midlerne - dog skal man kunne begrunde forbruget

Læs mere om Bevæg dig for livet på:

Hvem kan søge:

 • Godkendte folkeoplysende aftenskoler

Hvad ydes der tilskud til:

 • Undervisning
 • Studiekreds
 • Foredragsvirksomhed
 • Debatskabende aktiviteter
 • Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer

Hvornår er der frist:

 • 31. marts hvert år

Hvordan søger vi:

Hvad skal vi bruge af materialer:

Hvor kan vi læse mere:

Hvad skal man være opmærksom på:

 • Der skal vedlægges tro- og love erklæring for personer som er enten 1) handicappet i relation til det konkrete emne, 2) førtidspensionist eller 3) studerende.

Opkrævning for lån af boldbaner:
Erhverv & Fritid sender årligt en opkrævning til foreninger, som anvender kommunale boldbaner til foreningsaktiviteter. Én gang om året skal din forening derfor indsende en afrapportering for sidste års baneanvendelse samt en ansøgning om lån af kommunale boldbaner for indeværende år.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 3. marts 2019

Opkrævning
Det er kun foreninger med seniortider, som bliver opkrævet for brug af boldbane. En boldbane for koster 3.449 kr. pr. sæson.

Derudover gælder der særlige regler for DcH og Krocket klubber.

Opkrævningen sendes til din forenings digitale postkasse efter fristen.

Banekridt

Foreninger, som benytter kommunale boldbaner, skal bruge maling fra Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling.

Klubberne sørger selv for hjørneflag og vedligeholdelse af opstregningen mens Entreprenørgården leverer maling og maskiner.

Udgiften til opstregning betales af Ikast-Brande Kommune.

Entreprenørafdelingen
Grøddevej 27
7430 Ikast
9960 5150
entreprenorafdeling@ikast-brande.dk

 

Tilskud

Åben fortegnelse over foreninger som har modtaget tilskud i 2018 
- kan opdateres indtil årets udgang

Åben fortegnelse over foreninger som har modtaget afslag på tilskud i 2018
- kan opdateres indtil årets udgang

Lokaleanvisning

Åben fortegnelse over foreninger som er blevet anvist kommunale lokaler i 2018
- kan opdateres indtil årets udgang

Åben fortengelse over foreninger som har modtaget afslag på kommunal lokaleanvisning i 2018
- kan opdateres indtil årets udgang

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.