Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Faglig kvalitet

Her kan du læse om de ting vi arbejder med på dagtilbudsområdet; læreplaner, tilsyn og pædagogiske indsatser

Sprogstrategi

Sproghuset

Kvalitetsrapport 

Læreplaner

Tilsyn

LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse)

DUÅ - Dagtilbud (De Utrolige År)

PP (PotentialeProfilen)

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Børn med særlige behov

Læsegrupper for børn

Evaluering som daglig innovativ praksis

 

Sprogstrategi

Sprogstrategien henvender sig til alle professionelle i Ikast-Brande Kommune, som arbejder med sproglig udvikling og trivsel for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den er rammen om en fælles forståelse af de indsatser og mål, som vi har på dette område. Du kan læse den her: Sprogstrategi 2017

Sprogvurdering

Børne- og Undervisningsudvalget har den 12-06-2013 besluttet, at alle børn i 3-års alderen skal sprogvurderes. Sprogvurderingen bliver brugt af dit barns pædagog til at understøtte dit barns sproglige udvikling.

Alle børn, der i 3 års alderen har brug for en fokuseret eller særlig indsats, sprogvurderes igen i 5 års alderen. Hvis barnet får en talepædagog tilknyttet, vil denne også få adgang til barnets sprogvurdering.  

Sprogindsats til børn med flere sprog 

I Ikast-Brande kommune benytter vi os af Ministeriet for Børn og Undervisnings definition af tosprogede børn:

"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først vedkontakt med det omgivende samfund, eksempelvis i dagtilbud eller gennem skolens undervisning, lærer dansk."

Her kan du læse mere om indsatsen til børn med flere sprog i Ikast-Brande Kommune.

 

Sproghuset

Vores sproghus har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om hvordan vi støtter børn med sproglige udfordringer: http://sproghuset.ikast-brande.dk/

 

Kvalitetsrapport 2017/2018

Vi laver en kvalitetsrapport i de lige årstal. Rapporten tager afsæt i det overordnede kommunale niveau, og bygger blandt andet på institutionernes afrapportering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og på resultater omkring børnenes trivsel, sundhed og sproglige udvikling.
Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem daginstitutioner, daginstitutionsafdelingen, Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet.

Du kan se kvalitetsrapporten her: Kvalitetsrapport 2017/2018 (pdf)

Kvalitetsrapport for 2015/2016: Kvalitetsrapport 2015/2016 (pdf)

Læreplaner

Et af de centrale formål for dagpleje og daginstitutioner er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.
Som et værktøj hertil, skal dagpleje og daginstitutioner udarbejde en pædagogisk læreplan.
Læreplansvejledningen danner grundlag for arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen og daginstitutionerne i Ikast- Brande Kommune, og tager udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes værdier: Dialog, Tillid og Ansvarlighed.
I vejledningen kan du både hente inspiration til processen med at udarbejde den pædagogiske læreplan og til planlægning, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde, du laver i hverdagen. Du kan læse vejledningen her 

Skabelon til læreplanen: Se læreplansskabelonen her

Tilsyn

Daginstitutionsafdelingen fører på vegne af Ikast-Brande Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens daginstitutioner, både private og kommunale.

Det dialogbaserede tilsyn er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Der bliver ført dialogbaseret tilsyn hvert andet år. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde. Herudover udfylder det lokale MED-udvalg et spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed m.m. 

Formålet med tilsynet er:

  • En kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis
  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis
  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på
  • At sikre de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål

Ovenstående har til hensigt at sikre opfyldelsen af daginstitutionernes pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

Her er en beskrivelse af tilsynskonceptet, samt det spørgeskema omkring sikkerhed og sundhed som institutionslederen skal udfylde:

Tilsynsramme (åbner i nyt vindue)
Spørgeskema om sikkerhed og sundhed (åbner i nyt vindue)
    

LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse)

LP er en pædagogisk analysemodel, som bruges når personalet i en daginstitution oplever udfordringer i hverdagen, og ønsker at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag.

Formålet med analysemodellen er at få en nuanceret forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i daginstitutionen. Fokus er på de voksnes muligheder for at ændre praksis, så barnet kommer i trivsel igen.

LP-modellens platform findes i systemteorierne og i forskning omkring læringsmiljøets betydning for børns udvikling, trivsel, motivation og læring.

 

DUÅ (De Utrolige År)

DUÅ-dagtilbud er et forebyggende program, der tilbydes til den samlede personalegruppe i en daginstitution, og retter sig mod uddannelse af personalet. Målgruppen er børn i alderen 2 år til skolestart. DUÅ-dagtilbud er et delprogram af programserien "De Utrolige År", der er udviklet af professor Carolyn Webster-Stratton fra USA.

DUÅ-dagtilbud har til formål at udvikle redskaber, der kan styrke personalets positive relationer til børnene og skabe positive læringsfællesskaber. Målet er at styrke personalets kompetencer i at forebygge og håndtere adfærdsproblemer i daginstitutionen, samt at styrke samarbejdet mellem daginstitution og hjem.

DUÅ-dagtilbud er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, og det centrale fokus er trivsel, relationsopbygning og problemløsning.

Vi har lavet en folder med informationer om DUÅ, den kan du læse her: Folder (pdf, 2 sider)

Du kan få mere information om De Utrolige År (DUÅ) her:

Socialstyrelsens hjemmeside

VIA University Colleges hjemmeside

The incredible Years (DUÅ hjemmeside på engelsk) 

Evaluering af pilotprojekt med DUÅ-Dagtilbud i Herning, Holstebro og Ikast-Brande Kommune (PDF)

 

PP (PotentialeProfilen)

Målet med PotentialeProfilen er at skabe et inkluderende miljø i daginstitutioner. Et miljø, hvor alle børn får et godt institutionsliv, med de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære noget.

PotentialeProfilen er en forebyggende indsats, hvor der er fokus på de ressourcer og potentialer, som findes i institutionens fællesskaber. Der arbejdes med faglig opkvalificering af personalet i et toårigt forløb. PotentialeProfilen skal medvirke til, at den nyeste viden om de bedste udviklingsbetingelser for børn, kommer i spil.

PotentialeProfilen består af to sammenhængende dele:

  • Dels kortlægningen, som giver et billede af det pædagogiske miljø i den enkelte  daginstitution og dels personalets oplevelse af behov for pædagogisk indsats og opkvalificering.
  • Dels en "pædagogisk værktøjskasse" med pædagogiske værktøjer, der kan anvendes i en målrettet indsats. Værktøjerne kan kombineres på forskellig vis, alt efter daginstitutionens behov.

De to nært forbundne dele giver mulighed for at arbejde målrettet med en skræddersyet indsats baseret på en grundig undersøgelse af daginstitutionens pædagogiske miljø. PotentialeProfilens pædagogiske værktøjer er ligesom kortlægningsdelen baseret på viden fra forskning indenfor Daginstitutionsområdet. PotentialeProfilen er udviklet i Ikast-Brande Kommune.

Vi har lavet en brochure der kort beskriver PotentialeProfilen, den kan du læse her: brochure(pdf)

 

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

KRAP er et socialt-pædagogisk koncept udviklet af Viborg Psykologcenter.
Når vi arbejder KRAP'sk arbejder vi ud fra en tro på, at alle, store som små, har et grundlæggende behov for at blive anerkendt for den som de er. Vi tror på, at vi som mennesker er forskellige, og at det er en værdi i sig selv.
Som mennesker udvikler vi os i et gensidigt samspil med andre. Vi kan føle og tænke og handle forskelligt i situationer, ud fra de erfaringer vi tidligere har gjort os, og som nu er blevet en del af vores unikke "livsrygsæk". Hermed er der også sagt, at vi som mennesker kan opleve virkeligheden meget forskelligt.

Når vi arbejder KRAP'sk, er vi undersøgende på at forstå andres motiver for deres handlen. Mange af de strategier vi vælger til at mestre livet på, er hensigtsmæssige, andre har vi brug for at omlære. KRAP ligger vægt på at lægge skinner ud for den hensigtsmæssige adfærd. Vi arbejder KRAP'sk ud fra en tanke om, at alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vore succeser. Vi ligger vægt på det der virker, og det som vi gerne vil se mere af. Vi møder barnet med et åbent sind og byder det velkomment i et fællesskab, hvor forskellighed vægtes som en styrke, og hvor vi gensidigt lærer af hinanden!

 

Børn med særlige behov

I Ikast-Brande Kommune er målet at sikre tidlig indsats og forebyggende arbejde i dagplejen og dagtilbuddene.

Børn med særlige behov defineres som alle de børn, der har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. 

Formålet er at understøtte og optimere barnets trivsel og læring gennem udvikling af daginstitutionens pædagogiske praksis. Der er fokus på det pædagogiske læringsmiljø, de voksnes relationer til barnet og de øvrige børnefællesskaber samt vejledning til det pædagogiske personale. 

Børn med særlige forudsætninger og behov skal have optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv.

Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6 års alderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv.

 

Læsegrupper

Et pilotprojekt om læsegrupper for børn i Ikast-Brande Kommune, som har givet børn mere selvsikkerhed og flere venner. Udgangspunktet er kommunens ønske om at bidrage til at skabe robuste børn, som kan 'tage fat om livet'. I pilotprojektet deltog et udvalg af pædagoger og børn fra henholdsvis en børnehave og en SFO. Du kan læse evalueringen af pilotprojektet her: Evaluering af "Læsegrupper for børn"

 

Evaluering som daglig innovativ praksis

I efteråret 2015 har alle pædagoger samt ledere været på kursus i Innovativ Evaluering. Du kan læse håndbogen der indeholder beskrivelser og modeller her:
Håndbog i "evaluering som daglig innovativ praksis"

 

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere om ovenstående, er du velkommen til at kontakte
Udviklingskonsulent Mia Wæver
Tlf.: 99605442
E-mail: miwav@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.