Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Betaling og friplads

pengesedler

Her kan du læse nærmere om:

- taksterne

- økonomisk friplads

- søskenderabat

- socialpædagogisk friplads

 

Takster Januar - Maj 2016

Forældrebetalingstaksterne angiver betalingen pr. måned, seneste rettidige betaling er den 5. i måneden.
Der betales i 11 af årets måneder (juli måned er betalingsfri). Så hvis du skal bruge den årlige bruttodriftsudgift, skal du gange tallet i sidste kolonne med 11.

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje  2.638 kr.  7.914 kr.  10.552 kr.
Vuggestue  3.001 kr.  9.003 kr.  12.004 kr.
Børnehave  1.805 kr.  5.415 kr.    7.220 kr.

Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver bliver i 2016 555 kr. pr. måned i 11 måneder. 

Takster Juni - December 2016

I forbindelse med en gennemgang af takstberegningen for dagtilbud i 2016 er der konstateret en systemfejl. Fejlen har betydet, at forældrebetalingen ikke er beregnet på baggrund af budgettet tillagt moms, som loven forskriver det.

Jævnfør bekendtgørelsen om opkrævning og regulering af forældrebetalingen § 2, skal ændringer i taksten varsles 3 måneder før ændringen kan finde sted. Byrådet har d. 08-02-2016 besluttet at takstændringen derfor først træder i kraft med virkning pr. 01-06-2016.

Pasningstilbud Godkendt takst 2016

Korrekt takst 2016
opkrævet fra juni-dec

Stigning i kroner
Dagpleje  2.638 kr.  2.647 kr.    9 kr.
Vuggestue  3.001 kr.  3.060 kr.  59 kr.
Børnehave  1.805 kr.  1.860 kr.

 55 kr.


Bruttodriftsudgifter fra juni 2016:

Pasningstilbud

Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje  2.647 kr.  7.941 kr.  10.588 kr.
Vuggestue  3.060 kr.  9.180 kr.  12.240 kr.
Børnehave  1.860 kr.  5.580 kr.    7.440 kr.

  

Takster i fritidstilbuddet DUF (ny SFO) fra 01-01-2016

  Forældrebetalingen
DUF 1 0.-3. klasse  1.300 kr.
DUF 2  4. - 6. klasse  950 kr.
Morgenmodul - alene  400 kr.
Feriemodul - pris pr. uge  400 kr.

Specialpædagogisk fritidstilbud

DUF - Special 

 1.300 kr.


  

Økonomisk friplads

Fra 1. januar 2016 træder nye regler i kraft for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (DUF).

Overgang til de nye regler 

Modtager du økonomisk fripladstilskud, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2016, skal du ikke ansøge på ny for at være berettiget til økonomisk fripladstilskud efter de nye regler. 

Du modtager en foreløbig fripladsbevilling i løbet af februar måned 2016. Beregning af økonomisk fripladstilskud sker som hovedregel på baggrund af oplysninger fra E-indkomstregisteret fra januar.

Sker der ændringer i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du lave en ny ansøgning på www.digitalpladsanvisning.ikast-brande.dk

Den væsentligste ændring i de nye lovregler er, at 10% grænsen for efterregulering er væk. Alle modtagere af økonomisk fripladstilskud får en afgørelse på, hvordan deres sag har været for det foregående år. Det betyder, at alle, der har modtaget økonomisk fripladstilskud i 2016 vil modtage en årsopgørelse over økonomisk fripladstilskud for det pågældende år.

Årsopgørelsen for økonomisk fripladstilskud i 2016 bliver opgjort på baggrund af hver måneds indkomst, omregnet til årsindkomst + tillæg af positiv kapitalindkomst, aktieindkomst. Er du selvstændig erhvervsdrivende korrigeres tillige for eventuelle skattetekniske fradrag, som tillægges indkomsten.

Første gang, vi laver en årlig efterregulering efter den nye lovgivning, er sommeren 2017, hvor årsopgørelsen 2016 fra SKAT er færdig.

Den nye lovgivning sikrer, at du modtager det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Har du fået for lidt i tilskud, får du penge tilbage. Har du modtaget for meget i tilskud, får du et krav om tilbagebetaling af det fripladstilskud, du har modtaget for meget i 2016.

Nye regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark. (§ 12 a)

Du kan læse mere her: Orientering om ny bekendtgørelse samt Bekendtgørelse

 

Generelt om økonomisk friplads

Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt, og betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud, eller helt lader betalingen bortfalde.

Hvordan søger du?

Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du klikke på "Digital Pladsanvisning" i den blå selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Hvornår gælder din ansøgning fra?
Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned, såfremt du er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?
Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud 2016.

Du kan lave en fripladsberegning ved at logge på Digital Pladsanvisning i den blå selvbetjeningsboks i højre side.

Søskendetilskud

Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har ophold i samme hjem.

Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

 

Socialpædagogisk friplads

Modtagelsen i Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Modtagelsen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

Modtagelsen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen i Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07 hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.