Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejendomsskat

Ejendomsskattebilletten hedder også Skatter og afgifter af fast ejendom. Ejendomsværdiskatten betaler du til SKAT via din forskudsopgørelse/årsopgørelse. Ejendomsskat betaler du til kommunen.

Billedet viser en skitse med huse, i stærke farver

Ved du, at du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet på www.borger.dk.  Du kan bruge linket i selvbetjeningsløsningen. 

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort

Rater
I Ikast-Brande Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. marts  og 1. august.

Ejendomsskatterne i 2020 forfalder til betaling:  
1. rate
: 1. marts 2020 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2020
2. rate: 1. august 2020 - sidste rettidige indbetaling den 5. august 2020

Ikke tilmeldt PBS
Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt PBS, vil du modtage et girokort til betaling af 1. rate, når ejendomsskattebilletten sendes ud i februar måned. Girokort til betaling af 2. rate sender vi primo juli.

Tilmeldt PBS
Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt PBS vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort."

Er dit girokort blevet væk
Hvis dit girokort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsskatten via Bankoverførsel til vores konto: Danske Bank reg.nr. 3333, kontonr. 3406203468.
Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se det er dig der har betalt.

Hvis du vil tilmeldes PBS, så brug de oplysninger der står på dit girokort.

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv af sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort.

Ved betaling efter forfaldsdato
Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 250,00. Betales ejendomsskatten ikke efter 2. rykkerskrivelse vil restancen blive søgt inddrevet ved udlæg med henblik på iværksættelse af tvangsauktion af den faste ejendom.

Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

Hvordan modtager du din ejendomsskattebillet?
Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil hovedejeren af en ejendom modtage en original ejendomsskattebillet med betalingsinformation. Øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen sendes den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation til administratoren og alle ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Lån til betaling af ejendomsskat
Som boligejer kan du låne til grundskyld, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.
Link: Lån til betaling af ejendomsskat

Her på siden kan du blandt andet finde informationer om, hvordan grundskylden bliver beregnet.

Grundskyld er en skat på jord. Det er altså ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

Grundskylden bliver beregnet på baggrund af den afgiftspligtige grundværdi, som er den laveste af følgende to værdier:

 1. Grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer, som er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2 år tidligere.
 2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en
  reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes efter den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten er i 2020 fastsat til 5,8 %, og kan højst udgøre 7 %.

Stor stigning i grundskyld
Enkelte ejere kan opleve, at grundskylden har en større stigning end beskrevet ovenfor. Det kan skyldes, at deres ejendom er omfattet af:

 • Ejendomme som har skiftet status, eksempelvis fra landbrug til parcelhus, eller fra erhvervsejendom til beboelsesejendom.
 • Ejendomme som har haft fradrag for forbedringer i grundværdien, som er bortfaldet. Fradrag for forbedringer gives i grundværdien, og bortfalder automatisk efter 30 år.
 • Ejendomme, hvor der er sket ændringer i grundens matrikelforhold, eksempelvis ved frasalg eller tilkøb af jord. Disse ejendomme bliver vurderet pr. 1. oktober, og der vil kunne gå 2-3 år inden salget/købet slår igennem på din ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten.
  Eksempelvis vil salg af jord den 30/4-2018 først blive vurderet pr. 1/10 2018. Det vil først få indvirkning på ejendomsskatten for 2020.
 • Ejerlejligheder hvor fordelingstallet er ændret.

Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2020:
Grundskyld: 20,35 promille
Landbrug: 5,55 promille
Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 promille

Se din opgørelse for dagrenovation og statsafgifter (vand) 

HUSK
Ejer(ne) af ejendommen(e) har adgang til opgørelsen med Nem-id. 

Ejendomsmægler, administrator og lignende skal have oplysninger af sælger eller køber.

 

Som ejer af en ejendom, betaler du ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, hvor din ejendom er beliggende.

Ejendomsskatten bliver beregnet ud fra ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag for forbedringer.

Det er SKAT, der fastsætter grundværdien. Den enkelte kommune fastsætter grundskyldspromillen og opkræver ejendomsskatten.

Sammen med ejendomsskatten bliver der opkrævet bidrag til bl.a. rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, genbrugsordning og statsafgifter vand- og spildevand.

Ejendomsskattebilletten bliver udsendt én gang årligt i februar måned. Heraf kan du se den ejendomsskat, der skal betales. I Ikast-Brande Kommune bliver ejendomsskatten opkrævet to gange om året. Raterne forfalder den 1. marts og den 1. august.

Når en ejendom er solgt, får Ikast-Brande Kommune automatisk en besked om ejerskifte, når ejerskiftet er tinglyst. Hvis du som sælger er tilmeldt PBS, bliver opkrævningen automatisk afmeldt PBS, når ejerskiftet er registreret.

Ved køb af ejendom vil du som køber modtage et girokort fra kommunen til betaling af den efterfølgende rate. Hvis du vil tilmeldes PBS, skal det ske gennem dit pengeinstitut. Oplysningerne hertil står på girokortet.

Opkrævning af ejendomsskat og afgifter følger ejendommen. Da ejendomsskattebilletten kun bliver udsendt én gang årligt, skal sælger og køber selv ordne en evt. refusion af ejendomsskatter, hvis ejendommen bliver solgt i løbet af året.

Læs mere under punktet:  Betaling af ejendomsskat

Den midlertidige indfrysningsordning for grundskyld 2018 -2020.                      

Information til Ejendomsskattebilletten.
Vil du læse mere om det, så tryk på linket -   mere information til ejendomsskattebilletten

 

 

 

Læs mere om indefrysning på Skatteministeriets hjemmesiden    www.skm.dk

Skat logo

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat.

Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, som opkræves af SKAT sammen med personskatten og grundværdien anvendes til beregningen af din ejendomsskat, som opkræves af kommunen.

Alle vurderinger foretages af SKAT.

Har du spørgsmål til, eller klager over din ejendoms- eller grundværdi skal du kontakte SKAT på www.vurdst.dk eller på tlf. nr. 72 22 28 26.

Grundskyld, afgifter og bidrag

Her på siden kan du blandt andet se informationer om grundskyld, afgifter og bidrag.

Link:  Takster

Grundskyld
Grundskyld er den skat, der skal betales af ejendommens grundværdi.

Dagrenovation
Taksten er pålagt alle boligenheder/erhvervsenheder, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovation. Fra 1. januar 2014 er vægtafregningsprincippet ændret. Læs mere om afregning på:  Affald og Genbrug

Genbrugsordninger

Taksten er pålagt alle boligenheder, og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser, miljøøer, farlig affald med mere. Gebyret dækker ikke erhvervsaffald, som afregnes særskilt. Læs mere om affald på:  Affald og Genbrug

Spildevandsafgift til staten

Lovbestemt afgift, som er pålagt de ejendomme, som udleder spildevand uden for kloakeret område. Afgiften er variabel og afhænger af hvor godt spildevandet renses.
 
Vandafgift til staten
Lovbestemt afgift som er pålagt ejendomme med private brønde og boringer.
 
Rottebekæmpelse
Afgiften betales af alle grundejere uanset om der er tegnet en privat ordning.
Observation af rotter eller mistanke om rotter skal anmeldes via kommunens hjemmeside:  Anmeld rotter.

Er der spørgsmål til rottebekæmpelsen kan kommunen kontaktes på 9960 5150 mandag - torsdag fra 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 13.00.
 
Skorstensfejer
Spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorsten, rettes til Skorstensfejermester Keld Pletbjerg mobil 4061 5647 for gammel Ikast og Brande kommune. For gammel Nørre Snede kommune kontaktes Skorstensfejermester Erik Christiansen på mobil nr. 2032 1105.

Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og amt - men ikke til betaling af afgifter som renovation, skorstensfejning mv. Disse afgifter skal man fortsat selv betale.

Benyt selvbetjening

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Økonomisk Afdeling, tlf. 99 60 41 00.

For at få lån til betaling af ejendomsskat, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser:

 • Du er fyldt 65 år
 • Du får folkepension eller førtidspension
 • Du får delpension
 • Du får efterløn

Og så skal du i alle tilfælde opfylde disse betingelser:

 • Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales
 • Den ejendom, du søger lånet til, skal indeholde en beboelse, som du eller din husstand bor i
 • Der skal være friværdi i boligen

Hvis der er flere beboelseslejligheder i ejendommen, eller hvis der er erhvervslejemål i ejendommen, kan du kun få lån til den andel af udgifterne, som svarer til, hvad din beboelse er vurderet til i forhold til hele ejendommen (med udgangspunkt i den offentlige vurdering).

Kommunen skal have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Pantet skal sammen med de øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

Ved bevilling af lån til betaling af ejendomsskat, skal kommunen betale afgiften ved tinglysning af pantebrevet.

Lånet indfries hvis:

 • Ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer
 • Ejeren dør

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.