Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Proces og lovgivning

Vindmølleprojekter i Ikast-Brande Kommune gennemføres med respekt for naboer, natur og miljø.

Workshopbillede fra vindmølleplanlægningen

 

På denne side kan du læse mere om:


Du kan læse mere om lovgivningen for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller: 
www.vindinfo.dk

 

 Planlægningsprocessen

Planlægningsprocessen for vindmølleprojekter, som er omfattet af kravet om Miljøkonsekvensvurdering (VVM), består af en række faser. Hver fase indeholder en række opgaver, som løses enten af bygherren eller Ikast-Brande Kommune.

 1. Forarbejder
 2. Idéfase
 3. Udarbejdelse af planforslag
 4. Offentlig høring
 5. Vedtagelse af planer og tilladelser
 6. Udførelse

  

PROCES

Forarbejde 

 • Anmeldelse af projekt fra bygherre i et udpeget vindmølleområde
 • Politisk igangsætning af planprocessen
 • Afgørelse af VVM pligt meddeles bygherre/rådgiver
 • Annoncering af VVM pligt (Klagefrist 4 uger)

Idéfase/foroffentlighed

 • Scoping til miljøkonsekvensrapport (VVM)
 • Indkaldelse af ideer og forslag (Høringsperiode 4 uger)
 • Høring af berørte myndigheder
 • Evt. borgermøde
 • Behandling af indkomne ideer og forslag

Udarbejdelse af planforslag

 • Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) 
 • Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg
 • Udarbejdelse af forslag til lokalplan
 • Politisk godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan + miljøkonsekvensrapport (VVM)

 Offentlig høring

 • Offentliggørelse af planforslag, miljøkonsekvensrapport (VVM)
  (Høringsperiode min. 8 uger)
 • Afholdelse af borgermøde om værditab (afholdes af bygherre)
 • Afholdelse af borgermøde om planlægningen

Vedtagelse af planer og tilladelser

 • Behandling af indsigelser og bemærkninger
 • Evt. revidering med partshøring og evt. ny offentlighedsfase
 • Politisk vedtagelse af endeligt kommuneplantillæg og lokalplan +
  sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen
 • Offentlig bekendtgørelse af endeligt vedtagne planer (klagefrist 4 uger)
 • Anmeldelse efter støjbekendtgørelsen
 • Udstedelse af tilladelse efter miljøvurderingsloven
 • Offentlig bekendtgørelse af tilladelse efter miljøvurderingsloven
 • Udstedelse af byggetilladelse

  Udførelse

 • Opsætning af vindmøller
 • Nettilslutning


Tilbage til toppen af siden

 

 Lovgivning

Vindmøller er omfattet af forskellige lovgivninger. Herunder kan du læse mere om de væsentligste love, der har indflydelse på vindmølleplanlægningen.

Planloven
Planlægningen for at opstille vindmøller tager udgangspunkt i Lov om planlægning (Planloven), Jf. Bekendtgørelse af lov om planlægning.


Derudover fastsætter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), at der ved planlægning af anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m (husstandsmøller) skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport, der vurderer vindmølleprojektets virkning på miljøet.
   

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
I Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller og vejledningen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller kan du læse om bestemmelserne, som fastsætter, hvordan der bæredygtigt kan udbygges med vindmøller. Med bæredygtigt menes, hvordan man planlægger for vindmøller, så man udnytter vindressourcen bedst muligt samtidigt med, at der tages hensyn til naboer, natur, landskabs - og kulturhistoriske værdier samt de jordbrugsmæssige interesser.

Der står blandt andet i bekendtgørelsen, at man ikke må planlægge for vindmøller
nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Det betyder, at hvis en mølle har en totalhøjde på 150 meter, skal der være en afstand til naboer på mindst 600 meter.

Hvis man er mølleejer eller medejer af en mølle med en reel indflydelse på møllen, kan afstandsreglerne minimeres til ejerens bolig. Det betyder dog, at hvis boligen sælges, så kan den nye ejer kræve møllen nedtaget. Det kan derfor være en fordel for møllernes ejere, i de situationer hvor ovenstående er gældende, at få møllen tinglyst på ejendommen og lade kommunen have påtaleret.

Bekendtgørelsen fastsætter også, at det er kommunernes opgave at planlægge for møller op til 150 meter. Planlægning for vindmøller over 150 meter varetages
af staten.


Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen)
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller regulerer støjforhold i forbindelse med etablering, ændring og drift af vindmøller.

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige bekendtgørelsens grænseværdier for støj.

 

Loven om vedvarende energi
I loven om vedvarende energi er forskellige forhold omkring vindmøller beskrevet.
Man kan blandt andet læse om Værditabsordningen, Køberetsordningen, Den grønne ordning og Garantiordningen.

Værditabsordningen pålægger vindmølleopstillerne økonomisk at erstatte det værditab, som vindmøllen påfører naboer. Beløbet fastsættes af en taksationsmyndighed eller ved forlig.

Køberetsordningen giver naboer og borgere i kommunen mulighed for at købe op til 20% af andelene i en vindmølle.

Den grønne ordning giver kommunen mulighed for at få penge til projekter, der kan fremme forståelsen af vedvarende energi og vindmøllernes forhold til landskabet. Summen fastsættes ud fra den mængde MW, som er tilsluttet elnettet inden for en given periode.

Gennem Garantiordningen kan man, hvis man opfylder visse krav om antal og bopæl, få stillet en garanti fra energinet.dk. Garantien er en økonomisk hjælp til de indledende undersøgelser af et vindmølleprojekt.

De fire ordninger varetages af energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed, der sikrer forsyningen af el og gas i Danmark.

Andre lovforhold
At udarbejde en plan for vindmøller er en længere proces. De love og regler, som er beskrevet ovenover, går på selve vindmøllerne. Når man udarbejder en plan, er der andre forhold, som også skal vurderes og være overholdt. Disse er beskrevet nedenfor.

Miljøkonsekvensvurdering: Den kommunale planlægning skal, i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), være vurderet i en miljøkonsekvensrapport.

Miljøvurderingen omfatter påvisningen, beskrivelsen og vurderingen af et anlægs direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer.

Herudover kan Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven og Habitatloven også være gældende. Disse love opsætter rammer for, hvordan vi beskytter vores fælles interesser i det åbne land.

Tilbage til toppen af siden

  

Der tages forbehold for, at henvisninger til nyeste lovgivninger og bekendtgørelser ikke er opdateret.

Tilbage til toppen af siden

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.