Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fakta om vindmøller

Her på siden kan du se fakta omkring de generelle forhold, der gælder for vindmøller.

Du kan læse mere om lovgivning for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller www.vindinfo.dk.  

 

Du kan downloade et FAKTAARK med nedenstående oplysninger her


 Den moderne vindmølle

 Den moderne vindmølle

Den moderne vindmølle er 100-150 m i totalhøjde og har en max. ydelse på
2-3,6 MW (1 MW svarer til 1.000 husstandes årsforbrug) , hvilket svarer til en strømproduktion mellem 6.275.000 kWh (2MW) og 11.300.000 kWh (3,6MW) om året . For Ikast-Brande Kommune er tallet reduceret, idet middelvinden
er lavere. For Ikast-Brande er tallet derfor 5.650.000 kwh og 10.150.00 kWh (3,6MW)om året.

Støjkravet er 44 db(A) ved nabobebyggelse og mindre ved støjfølsomme områder 39 db(A) - hvilket svarer til sagte tale og hjemme fred.

Vindmøller skal i hovedreglen placeres i grupper. Grupper af vindmøller placeres i et mønster, der er let opfattelige i forhold til det omgivende landskab.
Der skal tages hensyn til: naturområder, landskabelige værdier, kulturhistoriske værdier, jordbrugsmæssige interesser samt tekniske anlæg og overordnet
radio og telefonforbindelser


Et harmonisk forhold mellem navhøjde og rotordiameter fås med forhold mellem navhøjden og rotordiameter 1:1,1 til 1:1,35.

  

Vindmøller & mennesker

 

Vindmøller og mennesker

Hensyn til mennesker
Der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Der skal tages hensyn til visulle gener så som glimt og skyggekast. Grænseværdien for skyggekast på opholdsarealer er max 10 timer pr. år. Udendørsophold ses som en del heraf.


Mølleejerne kan blive pålagt at betale for værditabet på en ejendom. Dette varetages af en taksationsmyndighed under Energinet.dk

Støjfølsomme områder
Vindmøller opført nær støjfølsomme områder skal overholde særlige støjkrav. Vindmøllesekretariatet har en vejledene afstand på 6-8 gange møllens totalhøjde.
Med støjfølsom forståes der: bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller rekreative områder. Det har ingen betydning om de støjfølsomme områder er udlagt som byzone eller landzone. 

  

Vindmøller & landskab og andre tekniske anlæg

Vindmøller og landskab

 

Før der kan laves en lokalplan eller gives en landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, skal disse være beskrevet i Kommuneplanens retningslinjer.
Ved en udpejning i Kommuneplanen SKAL de enkelte vindmølleområder beskrives med: Møllernes totalhøjde, beliggenhed og antal møller indfor de udpegede områder. Herudover bør møllerne i samme område have ens rotordiameter, opstilles med samme indbyrdes afstand, således at møllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Udnyttelsen af vindressourcen, hensyn til omgivelserne, herunder afstand til nabobeboelser, landskab etc. skal også
beskrives.


LANDSKAB. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 x møllehøjden fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen
for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder ind - og udsyn for det pågældende landskabselement.


VEJE. Vurderer om skyggekast giver unødig risici/gener på overodnede veje og jernbaner, samt at vindmøller ikke må opstilles i vejens sigtelinje, hvis dette kan fjerne bilisternes opmærksomhed fra vejen.


ANDRE MØLLER. Hvis der opstilles nye vindmøller tættere end 28 x møllehøjden til møller, som ikke forventes skrottet inden for en overkommelig tidshorisont, skal det belyses, om det samlede anlægs påvirkning af landskabet anses for ubetænkeligt. Dette gøres i en VVM.

  

Hustandsvindmøller

 Husstandsvindmøller

 

Husstandsmøller er møller op til 25 meter. Husstandsmøller skal placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse (max. 30 m fra bebyggelsen) og i
harmoni med omgivelserne, jvf. Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021.
Der må ikke opstilles husstandsmøller i naturbeskyttede områder.

Landzonetilladelser udarbejdes på baggrund af forudgående planlægning og alle
husstandsmøller skal VVM-screenes. Som med store møller skal der tages hensyn til omgivelsene og til støjgener.

Husstandsmøller er gode, fordi de er uafhængige af, om det kollektive net kan levere strøm. En husstandsmølle producerer 25kW, svarende til 50-65% af eget strøm forbrug.

 

Mini - og Micromøller

mini- og micromøller

Med Mini - og Micromøller forståes mindre møller, der som regel opstættes på eksisterende bebyggelse.

Minimøller har et max. bestrøget areal på 5m2
Micromøller har et max. bestrøget areal på 1m2

Mini - og mircromøller er normalt meget støjsvage, dog skal de overholde de generelle bestemmelser omkring støj. 

 

Der tages forbehold for at siden ikke er opdateret.

Tilbage til toppen

 

Kontaktperson vindmølleprojekter og kommuneplanlægning:
Lilian Ebbesen
Arkitekt MAA
Planafdelingen
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.