Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klagevejledning og retsvirkning ved kommuneplantillæg og lokalplan

På denne side kan du læse om de muligheder, du har for at klage over byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner. Og du kan se, hvordan du kan klage over miljøvurderingen af planforslag.

 Retsvirkninger

Klagevejledning efter Planloven

Du kan påklage afgørelser efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 til Planklagenævnet. Du kan kun påklage retlige spørgsmål, det vil f.eks. sige, om planen er lovligt tilvejebragt og offentliggjort, men du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Ikast-Brande Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller har lavet procedurefejl. Du kan derimod ikke klage over, at Ikast-Brande Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Ved kommuneplantillæg og lokalplaner
Som bekrevet ovenfor kan du i henhold til planloven kun påklage retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen. Det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af kommuneplantillægget eller lokalplanen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må vedtage kommuneplantillæg og lokalplaner efter. Du kan derfor ikke klage over indholdet af kommuneplantillægget eller lokalplanen.

Retlige spørgsmål er bl.a.

  • Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • Om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
  • Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
  • Om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
  • Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt. 

 

Hvem kan klage
Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af Planklagenævnet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.

Sådan klager du
En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Gebyret differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900,00 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800,00 kr. (beløbene prisreguleres)
Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. 

Søgsmål
Hvis du vil indbringe spørgsmål for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

Tilbage til oversigten  

 

 
Klagevejledning efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

I forbindelse med udarbejdelse af planforslag vurderer Ikast-Brande Kommune, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I forbindelse med konkrete bygge- eller anlægsprojekter vurderer Kommunen ligeledes, hvorvidt der skal udarbejde en miljøkonsekvensvurdering.


Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og/eller lokalplaner
Planforslag er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslag bliver derfor screenet for at afgøre, hvorvidt de skal miljøvurderes eller ej.

Planforslag MED miljøvurdering:
Kommunen kan i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes i en miljørapport. Er der i forbindelse med en lokalplan eller et kommuneplantillæg udarbejdet en miljørapport, kan du klage over retlige spørgsmål til Planklagenævnet.

Planforslag UDEN miljøvurdering:
Kommunen kan i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afgøre, at et planforslag ikke skal miljøvurderes, idet realiseringen af planen/planerne vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Du kan jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklage afgørelsen, om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Hvis du ønsker at klage over Kommunens afgørelser om, at en plan efter planloven ikke skal miljøvurderes (screeningsafgørelsen), kan du klage til Planklagenævnet.


Miljøvurderinger af konkrete bygge- eller anlægsprojekter
Hvis du ønsker at klage over Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over en miljøkonsekvensvurdering af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. § 49 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Sådan klager du
En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klager skal indsende sin klage elektronisk via nævnets digitale Klageportal, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om klagemulighed, klageberettede, klagefrister, indgivelse af klage m.m. i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)Tilbage til oversigten

  

Retsvirkning ved kommune- og lokalplanlægning

Midlertidige retsvirkninger ved forslag til lokalplan.
Ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planens endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort, dog højst i ét år.

Retsvirkninger ved vedtaget lokalplan
Når en lokalplan er endeligt vedtaget er den bindende. Det vil sige, at der ikke må etableres forhold, som er i strid med lokalplanernes bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planerne, medmindre der gives en dispensation.

Retsvirkninger ved vedtaget tillæg til kommuneplanen
Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver Byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for Byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Bestemmelsen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke behøver at nedlægge forbud efter planlovens § 14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige bebyggelse eller anvendelse

Tilbage til oversigten

 

Opdateret august 2019.

Der tages forbehold for fejl og mangler i det ovenstående.
Der henvises til Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.