Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygedagpenge - udbetaling

  

 • Hvis du er i arbejde, skal du give din arbejdsgiver besked. Er du i virksomhedspraktik, fleksjob eller løntilskud, skal du også sygemelde dig hos din arbejdsgiver, hvis andet ikke er aftalt.
   
 • Hvis du er ledig, og medlem af en a-kasse, skal du give besked til jobcentret og a-kassen via jobnet.dk.
   
 • Hvis du er selvstændig, skal du anmelde din sygdom på NemRefusion.

Hvis du er:

 • Lønmodtager, skal din arbejdsgiver indberette sygefraværet og lønophør til NemRefusion. Du modtager, i din e-boks, et underretningsbrev og evt. et oplysningsskema, som du skal udfylde elektronisk fra Mit sygefravær.
  Se en kort video om Mit Sygefravær her.
   
 • Lønmodtager med mere end én arbejdsgiver, skal hvert fravær indberettes selvstændigt. Du vil efterfølgende modtage et underretningsbrev om hver enkelt ansættelse. Du bedes være opmærksom på, at der kan være forskelle i underretningsbrevene alt efter dine ansættelsesforhold.
    
 • Ledig, modtager du dagpenge fra din a-kasse eller modtager andre midlertidig arbejdsmarkedsydelser, skal du sygemelde dig på jobnet.dk allerede på din første sygedag. Du vil modtage et underretningsbrev og et oplysningsskema, i din e-boks, som du skal udfylde og sende til kommunen. Du modtager først sygedagpenge, når Ikast-Brande Kommune har modtaget din anmodning om sygedagpenge. 
   
 • Selvstændig, skal du indberette din sygdom på NemRefusion. Ved fortsat sygdom modtager du, i din e-boks, et oplysningsskema, som du skal udfylde elektronisk 

For at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen skal man være syg af egen sygdom og opfylde mindst ét af beskæftigelseskravene: Vær opmærksom på frister for anmeldelser og anmodning for sygedagpenge.  

Læs mere på Borger.dk

 • Du er i beskæftigelse, og du har været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag, og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i minimum 40 timer i hver måned.
   
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis du ikke var syg.
   
 • Du ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var syg.
   
 • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
   
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved lov.
   
 • Du er ansat i fleksjob.
   
 • Du har været udsat for en anerkendt arbejdsskade.
   
 • Hvis du er i arbejde skal din arbejdsgiver som udgangspunkt udbetale sygedagpenge i 30 kalenderdage regnet fra første fraværsdag, hvis du som minimum har været ansat hos din arbejdsgiver i de sidste 8 uger og arbejdet mindst 74 timer.
   
 • Hvis du er ledig og bliver syg, kan du få sygedagpenge fra kommunen. Din a-kasse skal dog udbetale dagpenge for de første 14 dages sygdom.
   
 • Hvis du er selvstændig og bliver syg, skal du opfylde følgende betingelser:
   
  -Arbejdet mindst 18,5 time pr. uge som selvstændig.
   
  -Været selvstændig i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Hvis du har været selvstændig i mindre end 6 måneder, kan perioder som lønmodtager medregnes.
   
  -Du skal have været selvstændig i mindst 1 måned forud for 1. sygedag.
   
 • Hvis du er nyuddannet skal du have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, som du har afsluttet inden for den seneste måned. Din uddannelse skal give dig ret til dimittendoptagelse i en statsanerkendt a-kasse.

 

Du vil modtage din udbetaling den sidste torsdag i måneden. Der udbetales ikke sygedagpenge på søn- og helligdage, som er:

 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. Påskedag
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag
 • 1. Juledag
 • 2. Juledag
 • Nytårsdag

Læs mere om sygedagpenge og satser på borger.dk.

Ikast-Brande Kommune har 3 fastholdelseskonsulenter.

 • Er du sygemeldt fra dit job, kan der bliver tilknyttet en fastholdelseskonsulent, som afvikler rundbordssamtale med dig og din arbejdsgiver. Rundbordssamtalen vil foregå på din arbejdsplads, og har til formål at afdække muligheder for f.eks.:
   
  -Nedsat arbejdstid.
  -Delvis raskmelding.
  -Ændring i arbejdsopgaver (midlertidig eller permanent).
  -Øvrige skånehensyn.
  -Vejledning om støtteordninger.

Du indgå to typer af forskellige aftaler:

Almindelig aftale:

 • Når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
 • Når fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. 
 • Aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
 • Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelse.

 
En midlertidig aftale:

 • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
 • Ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet før du blev ansat.
 • Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Værd at vide om § 56

 • For at kommunen kan godkende aftalen skal der indhentes en lægeerklæring. Kommunen betaler for lægeerklæringen.
   
 • For at få godkendt en gyldig aftale skal aftalen godkendes i den kommune du bor i. Aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.
   
 • Hvis du skifter arbejde, skal der indgås en ny aftale. Der skal ikke godkendes ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.
   
 • Det er din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge/løn under dit sygdomsfravær såfremt dit sygefravær er forårsaget af din kroniske lidelse. Din arbejdsgiver søger refusion hos kommunen.

Læs mere her. 

 • For at kommunen kan godkende aftalen skal der indhentes en lægeerklæring. Kommunen betaler for lægeerklæringen.
   
 • For at få godkendt en gyldig aftale skal aftalen godkendes i den kommune du bor i. Aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.
   
 • Hvis du skifter arbejde, skal der indgås en ny aftale. Der skal ikke godkendes ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.
   
 • Det er din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge/løn under dit sygdomsfravær såfremt dit sygefravær er forårsaget af din kroniske lidelse. Din arbejdsgiver søger refusion hos kommunen.

 • Det er obligatorisk for virksomheder at anmelde og søge om refusion af sygedagpenge med NemRefusion.
   
 • Vær særlig opmærksom på hvilke regler og tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af sygedagpenge. Klik på nedenstående link og vælg:
  ´For arbejdsgivere´ og ´Hvilke frister skal jeg være opmærksom på´
  Se tidsfrister her.
   
 • Når du som virksomhed har anmodet om refusion af sygedagpenge behandles din sag hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 4 uger.
   
 • Du har som mindre private arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring for dine medarbejdere, der sikrer mod økonomisk tab i forbindelse med en ansats sygdom. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk  eller på borger.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.