Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Huslejenævn - Private lejeboliger

Her finder du information om Huslejenævnet i Ikast-Brande Kommune, der træffer afgørelser i sager om private lejeboliger, hvilke sager nævnet varetager, og hvordan du retter henvendelse til nævnet.

Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal du gøre det via en af selvbetjeningsløsningerne her: 

I selvbetjeningsløsningen skal du under sagens beskrivelse holde dig til de faktiske omstændigheder og forsøge at skrive så kort og præcis som muligt.

Huslejenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere om lejeforhold i det private boligbyggeri.

Private udlejningsejendomme: Huslejenævnet kan kun behandle sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme beliggende i Ikast-Brande Kommune, når det lejede anvendes til beboelse eller delvis privat beboelse og erhvervsformål. Sager om rene erhvervslejemål er ikke omfattet af Huslejenævnets kompetence. Disse sager hører under domstolene som 1. instans.

Lejeloven: Nævnet i Ikast-Brande Kommune er ureguleret, hvilket betyder, at afgørelser træffes efter lejeloven.

Sammensætning: Huslejenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver beskikket af Statsforvaltningen. De to andre medlemmer skal være bekendt med huslejeforhold og bliver udpeget af byrådet efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.
  

Råd og vejledning

Huslejenævnet kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på og er altså ikke et rådgivende og vejledende organ. Det vil sige, at udlejere og lejere ikke kan få råd og vejledning, som går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag.

Hvor kan du få råd og vejledning

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du søge hjælp ved en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp, for eksempel:

Danske Lejere (www.danskelejere.dk)

Lejernes Landsorganisation (www.llo.dk)

Lejerens Frie Retshjælp (www.lejerens-fr.dk)

DIGURA ( www.digura.dk)

Advokatvagten ( www.domstol.dk/HERNING/RAADGIVNING/Pages/default.aspx)

Udlejerforeningen MIDT-VEST (www.udlejerforeningenmidtvest.dk)

 

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet træffer afgørelse, er:

 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Lejers pligt til vedligeholdelse
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse
 • Lejens størrelse
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Manglende overholdelse af husorden

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse, er:

 • Spørgsmål om udlejer gyldigt kan opsige eller ophæve lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Udlejers eventuelle erstatningspligt over for lejer

Huslejenævnet indhenter selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en sags modpart ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

Huslejenævnet kan foretage besigtigelse af lejemålet for at se de påklagede forhold, inden der træffes en afgørelse.

Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 4-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for huslejenævnet. I sager, hvor udlejer varsler lejeforhøjelse, skal udlejer indbringe varslingen for huslejenævnet, hvis kravet skal opretholdes efter, at lejerne har gjort indsigelse.

Byrådet kan med hjemmel i boligstøtte- og byfornyelseslovgivningen også indbringe spørgsmål om lejens størrelse. Udlejere og lejere bliver i dette tilfælde forpligtet til at efterleve Huslejenævnets afgørelse, medmindre afgørelsen indbringes for boligretten.

Betaling:

 • Det koster 314 kr. (2020) at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.
 • Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med indbringelse af sagen via selvbetjeningsløsningen. Du kan enten bruge betalingskort eller kontooverførsel. Hvis du benytter kontooverførsel, skal du ved indbetaling oplyse lejemålets adresse.
 • Ved kontooverførsel benyttes følgende bakkontonummer: Reg.nr. 3333 kontonummer 3406203468.

Gebyr, hvis lejer får fuldt medhold i nævnet:

 • Hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet, skal udlejeren betale et gebyr på 2.180 kr. (2020) til huslejenævnet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Når huslejenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen. Er du utilfreds med huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos din advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen. Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et eventuelt tilgodehavende.

Adresse:
Huslejenævnet i Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Huslejenævnets sekretær:
Laila Goldcia Thomsen, Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, Ikast. Telefon 99 60 40 24 - E-mail: latho@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.