Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beboerklagenævn - Almene boliger

Her finder du information om Beboerklagenævnet i Ikast-Brande Kommune, der træffer afgørelser i sager om almene boliger, hvilke typer af sager nævnet behandler, og hvordan du retter henvendelse til nævnet.

Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal du gøre det via en af selvbetjeningsløsningerne her: 

I selvbetjeningsløsningen skal du under sagens beskrivelse holde dig til de faktiske omstændigheder og forsøge at skrive så kort og præcis som muligt.

Beboerklagenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger. Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer.

Sammensætning: Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to sagkyndige medlemmer. Formanden er jurist og er udpeget af Statsforvaltningen. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og boligorganisationer i kommunen.

Råd og vejledning

Huslejenævnet kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på og er altså ikke et rådgivende og vejledende organ. Det vil sige, at udlejere og lejere ikke kan få råd og vejledning, som går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag.

Hvor kan du få råd og vejledning:

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du søge hjælp ved en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp, for eksempel:

Danske Lejere (www.danskelejere.dk)

Lejernes Landsorganisation ( www.llo.dk)

Lejerens Frie Retshjælp (www.lejerens-fr.dk)

Advokatvagten ( www.domstol.dk/HERNING/RAADGIVNING/Pages/default.aspx)

Udlejerforeningen MIDT-VEST (www.udlejerforeningenmidtvest.dk)

 

Beboerklagenævnet behandler bl.a. følgende type sager:

 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelsen, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
 • Mangler ved det lejede
 • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
 • Varme- og vandregnskaber
 • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed
 • Pålægge udlejer tidsfrister for gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Lejers ret til f.eks. at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne
 • Betaling for fællesantenne
 • Lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisere køkken og badeværelse
 • Afregning af beboerindskud eller depositum
 • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet
 • Manglende overholdelse af husorden
 • Beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen, men ikke i forhold til beslutningens indhold
 • Udlejers overholdelse af udlejningsreglerne

Beboerklagenævnet indhenter selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en sags modpart ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

Beboerklagenævnet kan foretage besigtigelse af lejemålet for at se de påklagede forhold, inden der træffes en afgørelse.

Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 4-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for beboerklagenævnet.

Betaling:

 • Det koster 147 kr. (2020) at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.
 • Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med indbringelse af sagen via selvbetjeningsløsningen. Du kan enten bruge betalingskort eller kontooverførsel. Hvis du benytter kontooverførsel, skal du ved indbetaling oplyse lejemålets adresse.
 • Ved kontooverførsel benyttes følgende bakkontonummer: Reg.nr. 3333 kontonummer 3406203468.

Når beboerklagenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen. Er du utilfreds med beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos din advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen. Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et eventuelt tilgodehavende.

Adresse:
Beboerklagenævnet i Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Beboerklagenævnets sekretær:
Eva Heiselberg Burgemann, Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, Ikast. Telefon 99 60 40 13 - E-mail: evbur@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.