Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mark- og vejfred

Mark- og vejfredsloven indeholder et generelt krav om, at man skal holde sine husdyr på sin egen grund

Loven indeholder regler om erstatning for skader forvoldt af husdyr. Det fremgår af loven, at husdyrets besidder har pligt til at erstatte visse skader, som dyret forvolder, hvis det kommer ind på anden mands grund.

Erstatningspligten omfatter de jordbrugsskader, som husdyr forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden.

Erstatningspligten omfatter også skader, som husdyr tilføjer andre husdyr. Det gælder dog kun skade, som husdyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse. Erstatningspligten omfatter ikke skade forvoldt ved bedækning eller smitte.

Erstatningsansvaret er objektivt. Det er således som udgangspunkt uden betydning, om besidderen kan bebrejdes noget i forbindelse med anbringelsen eller bevogtningen af dyret. Bestemmelsen pålægger ansvar udover, hvad der ville følge af dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Hvis "offeret", som er pådraget skaden, ønsker at fremsætte krav om erstatning skal han, inden 7 dage efter, han er blevet bekendt med skaden, fremsætte anmodning om at få skaden vurderet af de beskikkede vurderingsmænd. I praksis betyder det, at skaden skal anmeldes til sekretæren for hegnsynet inden de 7 dage.

Sekretær for hegnsynet
Karin Schnedler, på tlf. 99 60 32 66 eller på mail kasch@ikast-brande.dk
Lis Paakjær, på tlf. 99 60 33 76 eller på mail lipaa@ikast-brande.dk.

Når skaden er anmeldt, skal der hurtigst muligt afholdes en vurderingsforretning, hvortil både den skadelidte og besidderen af det/de skadevoldende dyr (hvis han er fundet) indkaldes.

Selve forretningen foretages normalt af vurderingsformanden og yderligere 1 vurderingsmand, men formanden kan, hvis han undtagelsesvis finder, at der er nogle ganske specielle forhold, der taler for det, lade begge vurderingsmænd deltage sammen med sig selv.

Hvis skaden er omfattet af Mark- og vejfredsloven, skal vurderingsmændene ved en kendelse afgøre erstatningsspørgsmålet. Vurderingsmændene skal, ud over at afsige kendelse om erstatningens størrelse og omfang m.v., også i kendelsen tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen.

Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med en vurderingsforretning. Priserne reguleres årligt.

Vederlaget for vurderingsforretninger er pr. 1. januar 2020 1.355 kr., som fordeles med 813 kr. til formanden og 542 kr. til den medvirkende vurderingsmand. Deltager begge vurderingsmænd samme med formanden, er prisen og fordelingen den samme som ved et hegnsyn (1.897 kr. fordelt med 813 kr. til formanden og 542 kr. til hver af de to øvrige vurderingsmænd). 

Hvis det under vurderingsforretningen viser sig, at der ganske vist er sket skade, men en skade, der falder uden for Mark- og vejfredslovens rammer, bliver det vurderingsmændenes opgave at få parterne til at prøve på at indgå forlig om erstatning.

Hvis forlig ikke er muligt, skal vurderingsmændene lave en beskrivelse af skadernes karakter og omfang, men da skaden ikke er omfattet af loven, har de ikke selv hjemmel til at træffe afgørelse, men skal henvise skadelidte til at søge afgørelse ved domstolene, hvor han kan henvise til vurderingsmændenes skadesbeskrivelse.

Vurderingsmændene skal også i dette tilfælde tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd, hvoraf den ene udpeges som formand.

Vurderingsmændene i Ikast-Brande Kommune er (fra 1. januar 2018 - 31. december 2021):   

Formand:                 Christian Østergaard Jensen, Søbrinken 28, 7361
                                Ejstrupholm 
Vurderingsmand:     Kirsten Hoffmann, Smedebækvej 13, 7361 Ejstrupholm
Vurderingsmand:    Henrik Christiansen, Bøllundvej 8, 7330 Brande

Sekretær:       Karin Schnedler, Administration Vest, Sjællandsgade 6,
                      7430 Ikast, tlf. nr. 99 60 32 66, mail: kasch@ikast-brande.dk  
Sekretær:       Lis Paakjær, Administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast,
                      tlf. nr. 99 60 33 76, mail: lipaa@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.